TVÄTTDAGS

Cykelguiden - - Mtb Ckolan -

STEG 1 // KED­JAN

An­vänd av­fett­nings­me­del och ve­va runt så att med­let spri­der ut sig över var­je länk. Me­dan av­fett­ning­en ver­kar i 5–10 mi­nu­ter kan du gå och gö­ra dig en snabb kopp kaf­fe. Skölj se­dan av med vat­ten­slang­en, men se till att strå­len in­te är för hård. Om ked­jan fort­fa­ran­de är smut­sig kan du dut­ta på någ­ra drop­par disk­me­del och se­dan grab­ba tag i ked­jan med den grova si­dan på en svamp sam­ti­digt som du ve­var runt ked­jan fle­ra varv. Skölj igen.

STEG 2 // DRIV­LI­NAN

Dop­pa en bors­te i en av hin­kar­na med vat­ten och tvätt­me­del och skrub­ba av dre­ven. An­vänd en flask­bors­te el­ler tand­bors­te för att kom­ma in mel­lan kug­gen och tris­sor­na. Skölj med en mjuk vat­ten­strå­le och upp­re­pa om det fort­fa­ran­de finns smuts kvar. Ta upp bak­hju­let och drop­pa tvätt­me­del på kas­set­ten. Skrub­ba, skölj och upp­re­pa tills allt ser rent ut.

STEG 3 // RA­MEN

Dränk en ren, mjuk svamp i din and­ra hink där tvätt­vatt­net fort­fa­ran­de är rent. Två­la in ra­men – bör­ja frami­från och ar­be­ta dig bak­åt.

Var me­to­disk så att du kom­mer ihåg vad du har gjort. Skölj. Om du har fälg­brom­sar kan du ren­gö­ra klos­sar­na med den rug­ga­de si­dan av svam­pen.

STEG 4 // HJULEN

An­vänd sto­ra och mju­ka bors­tar så du kom­mer åt ef­fek­tivt över­allt. Dop­pa bors­ten i sam­ma hink som du an­vän­de för ra­men. Bör­ja vid ven­ti­len och skrub­ba he­la vägen runt hju­let, och ta se­dan ek­rar­na och na­vet in­nan du vän­der på hju­let och ren­gör and­ra si­dan.

Gör sam­ma sak med and­ra hju­let. Skölj. Om du har skiv­brom­sar kan du an­vänd den mju­ka si­dan av en ren svamp med ren­gö­rings­me­del och vat­ten på ski­vor­na. Se till att sköl­ja bort no­ga ef­teråt med vat­ten. Tänk på att ski­vor­na är käns­li­ga för fett, smuts och tvätt­me­dels­res­ter. Har du pro­blem med skri­kan­de brom­sar kom­mer det att för­vär­ras om ski­vor­na in­te är helt re­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.