SÅ HÄR GÖR DU:

Cykelguiden - - Mtb Ckolan -

1. Cyk­la stå­en­de

2. Tunga föt­ter – lägg vik­ten i föt­ter­na!

3. Böj knä­na – de är ditt in­bygg­da däm­par­sy­stem. Dess­utom gör böj­da ben att du blir mer flex­i­bel och lät­ta­re kan rö­ra dig mel­lan sit­tan­de och stå­en­de, och upp och ner, be­ro­en­de på ter­räng.

4. Flyt­ta bak höf­ten så att bå­len är pa­ral­lell med cy­keln och na­veln i höjd med vev­par­ti­et. Det­ta hjäl­per dig att hål­la god ba­lans.

5. Sänk ax­lar­na – har du ax­lar­na vid öro­nen blir du spänd och stel. Låt ar­mar­na istäl­let ar­be­ta följ­samt med cy­keln.

6. Böj ar­mar­na så att arm­bå­gar­na pe­kar ut. De ska helst va­ra i lin­je med di­na ax­lar. När du cyklar med arm­bå­gar­na ut­åt blir du bå­de star­ka­re och mer följ­sam.

7. Upp med hu­vu­det och håll blic­ken långt fram. Det hjäl­per dig att hål­la bå­de fo­kus och ba­lans. Tit­tar du ba­ra fram­för fram­hju­let mis­sar du möj­lig­he­ten att lä­sa av och pla­ne­ra din cykling.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.