6 ÖV­NING­AR FÖR BÄTT­RE BA­LANS

Cykelguiden - - Mtb Ckolan -

1. AT­TACK­PO­SI­TION PÅ FLACK MARK OCH STIG

Rul­la stå­en­de fram­åt i at­tack­po­si­tion och bör­ja med att för­flyt­ta din höft långt bak. Tänk på att hål­la av­slapp­nat i sty­ret och tryc­ka hä­lar­na nedåt. Över­driv gär­na ge­nom att fö­ra höf­ten så långt bak det ba­ra går. Kol­la om du kan tou­cha bak­hju­let med ba­ken.

Pro­va se­dan att för­flyt­ta din höft långt fram. Över­driv gär­na ge­nom att fö­ra höf­ten mot styr­stam­men. Tänk på att hål­la av­slapp­nat i sty­ret, och att tryc­ka tår­na nedåt. Glöm in­te att bå­len ska va­ra påkopp­lad he­la ti­den ge­nom öv­ning­en.

Ta med dig öv­ning­en ut i sko­gen på en tek­niskt ut­ma­nan­de stig. Bör­ja med att cyk­la långsamt i at­tack­po­si­tion. Slapp­na av och låt cy­keln följ­samt rö­ra sig un­der din kropp, så att din kropp an­pas­sar si­na rö­rel­ser ef­ter sti­gens tek­nis­ka par­ti­er.

2. CYK­LA UT­AN ATT HÅL­LA I STY­RET

Tram­pa jämnt på en rak­sträc­ka, ha blic­ken fram­åt, spänn din bål och släpp hän­der­na från sty­ret. När du kän­ner dig sä­ker på att cyk­la ut­an att hål­la i sty­ret kan du pro­va att svänga, cyk­la över fart­hin­der och ned­för trot­to­ar­kan­ter. Vill du ta det­ta ett steg läng­re? Pro­va att cyk­la upp­för en bac­ke ut­an att hål­la i sty­ret. En rik­tigt bra bål- och ba­lan­söv­ning. Job­bigt!

3. KOMPISKRAM

Cyk­la jäm­si­des med en kom­pis och håll om varand­ra med en varsin arm. Öva på att svänga till­sam­mans och pro­va ock­så på ojämn mark. Håll sty­ret av­slapp­nat med ena han­den och kopp­la på bål­sta­bi­li­te­ten.

Öv­ning ger som be­kant fär­dig­het. Öva, öva och öva så kom­mer du bli en mäs­ta­re på cy­kel­ba­lans.

Här föl­jer sex oli­ka öv­ning­ar:

4. KOMPISGRUFF

Cyk­la jäm­si­des med en kom­pis och knuf­fa först för­sik­tigt på varand­ra med ena ax­eln el­ler ena ar­men. Sväng runt och pro­va på ojämn mark. Håll av­slapp­nat i sty­ret och ak­ti­ve­ra bål­sta­bi­li­te­ten. Pro­va att ta i li­te mer i knuf­far­na för att utmana ba­lan­sen yt­ter­li­ga­re.

5. SPE­LA BOLL

Cyk­la bred­vid el­ler i rikt­ning mot din kom­pis – el­ler på nå­got an­nat sätt som gör att ni har ögon­kon­takt. Kas­ta el­ler spar­ka en boll till varand­ra un­der ti­den ni cyklar. Tänk på att he­la ti­den hål­la bål­sta­bi­li­te­ten påkopp­lad. Är ni fle­ra kan ni de­la upp er i två lag och spe­la match.

6. TRACK STAND OCH HOP­PA MED CY­KELN STIL­LASTÅ­EN­DE

I förs­ta de­len av MTB-sko­lan gick vi ige­nom track stand (att stå stil­la på cy­keln), som är en fe­no­me­nal ba­lan­söv­ning. Öva igen på att stå stil­la med cy­keln, men pro­va nu ock­så att hop­pa med cy­keln från stil­lastå­en­de. Öva bå­de med låsta brom­sar och ut­an brom­sar.

Har du en heldäm­pad cy­kel kom­pri­me­rar du fjäd­ring­en ge­nom att tryc­ka till med ben och bål och lå­ter bå­da hjulen lät­ta från mar­ken sam­ti­digt. Har du en fram­däm­pad cy­kel får di­na ben age­ra bak­däm­pa­re. Kom­pri­me­ra fram­däm­pa­ren, böj på be­nen och dra se­dan med dig he­la cy­keln upp i luf­ten, un­ge­fär på sam­ma sätt som ge­nom ett jäm­fo­ta­hopp. Det räc­ker om du pre­cis lät­tar från mar­ken.

Stud­sa runt ett par gång­er och känn ef­ter var du mås­te ha över­krop­pen för att bå­da hjulen ska lät­ta sam­ti­digt. För­sök se­dan stud­sa så många gång­er du kan. Du kan ock­så för­sö­ka stud­sa i en cir­kel runt ditt fram­hjul el­ler bak­hjul. Du har stor nyt­ta av att kun­na hål­la ba­lan­sen stil­lastå­en­de på cy­keln, och att kun­na hop­pa runt, när du ham­nar i kne­pi­ga tek­nis­ka si­tu­a­tio­ner fram­ö­ver.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.