Start i bac­ke

Cykelguiden - - Mtb Ckolan -

Det är bå­de an­vänd­bart och tids­be­spa­ran­de att kun­na star­ta mitt i en bac­ke. Dess­utom är det en bra ba­lan­söv­ning. Välj ut en bac­ke som pas­sar för än­da­må­let, gär­na en tek­nisk så­dan med en del svå­rig­he­ter i.

1. Välj en väx­el som är så tung att du får bra mo­ment i pe­da­ler­na, men till­räck­ligt lätt för att or­ka star­ta i bac­ken.

2. Cyk­la en bit upp i bac­ken. Stan­na helt och sätt ner en fot i mar­ken.

3. Star­ta ge­nom att spar­ka ifrån med fo­ten på mar­ken och tram­pa till or­dent­ligt med den and­ra.

4. Om du har SPD-pe­da­ler kanske du mås­te tram­pa en bit ut­an att klic­ka i den lö­sa fo­ten helt. När du fått upp li­te fart är det lät­ta­re att klic­ka i.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.