STEG 6 / Så kör du ut­för

Cykelguiden - - Mtb Ckolan - AV: ALEX­AN­DRA LÖFVANDER/BIKE ACADEMY FO­TO: LUCA MARA CY­KLIST: MATS ALLERSTRAND

Lin­je­val, po­si­tion, broms­tek­nik och flyt. Det är det du be­hö­ver be­härs­ka för att nju­ta mer i ner­förs­bac­ken. Så här gör du!

När du cyklar ut­för be­hö­ver du of­tast in­te tän­ka på att tram­pa, så­vi­da du in­te har väl­digt bråt­tom ner. Äg­na istäl­let allt fo­kus åt lin­je­val, po­si­tion på cy­keln och broms­tek­nik och fram­förallt – att hit­ta fly­tet! Det är ju i ut­för­skör­ning­en du får be­lö­ning för al­la svor­do­mar och svett på vägen upp.

Pre­cis som med all an­nan tek­nikin­lär­ning ska du bör­ja för­sik­tigt och öka svå­rig­he­ten steg­vis. När du bli­vit be­kväm i tek­ni­ken och lärt dig hur din kropp, cy­kel och rep­til­hjär­na (den där som sä­ger att mins­ta lil­la brant egent­li­gen är ett döds­stup) be­ter sig, kan du bör­ja utmana dig själv. Du ut­veck­las som mest när du pus­har di­na grän­ser. Men, låt det ske kon­trol­le­rat och i ditt tem­po. Om du tyc­ker att ut­för­skör­ning mest känns obe­hag­ligt och in­te alls sär­skilt kul kan det be­ro på att du för­sö­ker stres­sa fram din ut­veck­ling för snabbt.

Tänk på att

Oli­ka cyklar är bra till oli­ka ty­per av cykling. Hur du upp­le­ver ut­förscyk­ling­en be­ror in­te ba­ra på tek­nik, våg­hal­sig­het el­ler cy­ke­lin­ställ­ning­ar, ut­an även på hur din cy­kel ser ut. Ra­mens geo­me­tri, vin­keln på fram­gaf­feln, hjul­bas, slag­läng­den på däm­par­na är ex­em­pel på de­tal­jer som på­ver­kar hur cy­keln be­ter sig när det bran­tar till. Bli där­för in­te fru­stre­rad om du ser kom­pi­sen obe­hind­rat fa­ra ner­för en hå­rig brant på sin ut­förs­hoj, me­dan du stud­sar ner som en flip­per­ku­la på din rej­si­ga crosscountry-cy­kel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.