Broms­tek­nik – när det blir brant

Cykelguiden - - Mtb Ckolan -

AN­VÄND MER FRAMBROMS ÄN BAKBROMS

Var­för? Du har mer tyngd på fram­hju­let än bak vid ut­för­skör­ning vil­ket gör att ris­ken att fram­hju­let lå­ser sig är mind­re. Men, pre­cis som vid tek­nisk ut­för­skör­ning hand­lar det ock­så om att pla­ne­ra var du ska brom­sa och und­vi­ka att ny­pa för hårt. Om fram­hju­let lå­ser sig tap­par du i prin­cip all styr­för­må­ga. Och ris­ken att du kra­schar är hög. Ibland kan en lås­ning av bak­hju­let hjäl­pa dig att pa­re­ra och hit­ta rätt i svåra ut­förs­bac­kar. Tes­ta att först slad­da på un­der­lag där du kän­ner dig trygg, och gå se­dan vi­da­re i li­te svå­ra­re ter­räng.

AN­VÄND SÅ FÅ FING­RAR SOM MÖJ­LIGT PÅ BROMS­HAND­TA­GET, HELST BA­RA PEK­FING­RET

Var­för? Ju fler fing­rar du har på själ­va styr­hand­ta­get, desto bätt­re kraft och kon­troll har du över sty­ret, och ju mind­re blir ris­ken att du ska bli trött i ar­mar och hän­der. Mo­der­na brom­sar är så bra att du en­dast be­hö­ver kraf­ten från ett fing­er för att få till­räck­lig broms­ver­kan.

PUMPBROMSA: BROM­SA, SLÄPP SEN BROMSEN OCH LÅT HJULEN RUL­LA OCH ÅTER­FÅ GREP­PET

Var­för? Så länge hjulen rul­lar har du bra grepp. När hjulen är låsta och du bör­jar slad­da har du näs­tan ing­en kon­troll över cy­keln och färd­rikt­ning­en. I säms­ta fall står det ett träd i vägen för din nya, slump­mäs­sigt val­da lin­je. El­ler ett stup. Åter­i­gen, pla­ne­ra var du ska brom­sa och var du be­hö­ver rul­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.