VADDÅ BRÄN­NA BROMSBELÄGGEN?

Cykelguiden - - Mtb Ckolan -

Ge­nom att brän­na be­läg­gen kan du få bort ol­jan som sit­ter på och i be­läg­gen. Bör­ja med att tor­ka bort lös smuts och even­tu­ell ol­ja från be­läg­gen, och även in­u­ti oken, så in­te lös smuts el­ler ol­ja där­i­från åter ham­nar på be­läg­gen vid mon­te­ring. För be­läg­gen mås­te all­tid de­mon­te­ras helt från bå­de cy­kel och broms. An­nars kan det gå rik­tigt ga­let! Lägg be­läg­gen i en me­tall­skål, ugns­fast form el­ler på lämp­lig plats ut­om­hus, och spraya på li­te skiv­broms­ren­gö­ring så att be­läg­gen blir or­dent­ligt in­dränk­ta. Tänd se­dan på väts­kan. In­om någ­ra se­kun­der brin­ner ol­ja och smuts bort och be­läg­gen fun­ge­rar igen. För­hopp­nings­vis. Det fun­ge­rar dock in­te all­tid, men det är näs­tan gra­tis så det kan va­ra värt att tes­ta in­nan du byter be­läg­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.