Mat­ti­as ”Skäg­get” Gö­rans­son

Me­ka­ni­ker

Cykelguiden - - Mtb Ckolan -

En vik­tig för­ut­sätt­ning för att skiv­brom­sar ska fun­ge­ra op­ti­malt är att ytan där skiv­brom­so­ket el­ler skiv­brom­sad­ap­tern sit­ter mon­te­rad på är plan och helt rät­vink­lig.

Det kan va­ra gra­der av färg el­ler ma­te­ri­al, el­ler en ram el­ler gaf­fel som har en nå­got ojämn fä­sty­ta, som gör att oket ham­nar li­te snett. Det­ta kan på­ver­ka brom­sens pre­stan­da el­ler käns­la väl­digt myc­ket. Shi­ma­no har två oli­ka sor­ters be­lägg. Me­tall (sint­ra­de) är ett hår­da­re be­lägg, som fun­ge­rar bäst i rik­tigt då­li­ga för­hål­lan­den med en hög­re brom­s­kraft, läng­re livs­längd, men kan ibland upp­le­vas som skri­ki­ga. Re­sin är ett nå­got mju­ka­re ma­te­ri­al och med bätt­re mo­du­le­ring än me­tall­be­läg­get. Störs­ta för­de­len är att det (för­hopp­nings­vis) ger en tyst broms.

Re­sin­be­läg­gen sit­ter på al­la enkla­re och bil­li­ga­re brom­sar som in­te har nå­got vär­mei­so­le­ran­de ma­te­ri­al på kol­ven för vär­me­ut­veck­ling­ens skull. På de bil­li­gas­te brom­sar­na pas­sar in­te ens ett me­tall­be­lägg. Men in­om crosscountry har det bli­vit van­li­ga­re med re­sin­be­lägg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.