DROP

Cykelguiden - - Mtb Ckolan -

Tek­ni­ken är mer el­ler mind­re den­sam­ma vid små el­ler stör­re drop, be­ro­en­de på om du vill rul­la över drop­pet el­ler ta li­te luft. Se till att ha sa­deln re­la­tivt lågt så att du har ut­rym­me att rö­ra dig bak­åt och nedåt ut­an att fast­na.

RULLDROP

Tram­pa upp li­te fart och när­ma dig kan­ten på drop­pet re­la­tivt cen­tre­rat på cy­keln med rum­pan lyft från sa­deln. I drop-ögon­blic­ket, skjut fram cy­keln och låt den gli­da över drop­pet sam­ti­digt som du rör dig bak­åt. Ef­ter drop­pet, åter­vänd till cen­tre­rat lä­ge med sa­deln mel­lan di­na ben.

STÖR­RE DROP

Bör­ja och av­slu­ta på sam­ma sätt som vid rulldrop. I drop-ögon­blic­ket hjäl­per du fram­hju­let att ta luft ge­nom att tryc­ka höf­ter­na bak­åt och an­vän­da krop­pen som häv­stång. I och med att du rör dig bak­åt och li­te nedåt får din cy­kel en motrik­tad kraft fram­åt och upp­åt. Du kan ock­så an­vän­da kraft­tramp här, men of­tast är det lät­ta­re att be­hål­la kon­trol­len över fram­hju­let med häv­stångs­tek­ni­ken. Då får ock­så upp fram­hju­let li­te snab­ba­re än om du gör ett kraft­tramp.

Se till att fram­hju­let är i höjd med, el­ler ovan­för, bak­hju­let tills bå­da hjulen lät­tat från drop­pet. Det blir lät­ta­re med hög­re fart ef­tersom ti­den du mås­te hål­la upp fram­hju­let blir kor­ta­re.

DROP TILL PLATT LANDNING

Vid ett drop till platt landning ska du sät­ta ner bak­hju­let först i mar­ken. Då mins­kar du det fria fal­let och kan ta upp kraf­ten vid isla­get med hjälp av be­nen, sam­ti­digt som du und­vi­ker att få för myc­ket fram­åtvikt i land­ning­en. Det är allt­så ex­tra vik­tigt att du får upp fram­hju­let in­nan det lät­tar från kan­ten.

Trä­na på drop till landning på platt mark

Le­ta upp en trot­to­ar­kant och bör­ja med ett rulldrop för att kän­na på höj­den. När du kör med läg­re fart mås­te du kom­pri­me­ra fram­däm­pa­ren in­nan kan­ten, och an­vän­da kraft­tramp för att få upp fram­hju­let. Om det känns krång­ligt kan du tes­ta att ta drop­pet med li­te mer fart. Då kan du istäl­let an­vän­da häv­stångs­tek­ni­ken för att få upp fram­hju­let tills bå­da hjulen lät­tat från trot­to­ar­kan­ten.

Bå­da tek­ni­ker­na krä­ver en hel del öv­ning. Trä­na tills bå­da va­ri­an­ter sit­ter i rygg­mär­gen – i sko­gen är det in­te all­tid sä­kert att du kan väl­ja vil­ken fart du har vid ett drop.

DROP TILL LANDNING PÅ NEDÅTLUTANDE MARK

Trä­na på drop till nedåtlutande mark

Hit­ta ett plant drop med ut­för­s­land­ning. Det kan va­ra kne­pigt att hit­ta ett bra ny­bör­jar­drop i sko­gen – har du till­gång till en cy­kel­park är det enkla­re ef­tersom hopp­le­der­na är gra­de­ra­de.

Tram­pa upp fart, lyft rum­pan från sa­deln och när­ma dig drop­pet med låg tyngd­punkt, det vill sä­ga håll cy­keln nä­ra dig i ut­hop­pet.

Slu­ta tram­pa en bit in­nan hop­pet och fo­ku­se­ra på att hit­ta ba­lan­sen.

För­sök mat­cha lut­ning­en på din cy­kel i luf­ten med lut­ning­en på land­ning­en – det kom­mer att gö­ra din landning än­nu mju­ka­re och smi­di­ga­re.

Ta mark ge­nom att sträc­ka ut be­nen och sät­ta hjulen i mar­ken. Ditt bak­hjul kom­mer att ta mark på sam­ma stäl­le som fram­hju­let.

Ab­sor­be­ra kraf­ten i land­ning­en med ar­mar och ben – ju bran­ta­re nedåt­lu­tet är, desto mju­ka­re blir land­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.