HOPP

Cykelguiden - - Mtb Ckolan -

Att hop­pa med cy­keln är full­ängds­ver­sio­nen av ett drop. Den av­slu­tan­de kic­ken gör att du in­te ak­tivt be­hö­ver job­ba för att få upp fram­hju­let, så­vi­da du in­te strä­var ef­ter läng­re luft­tid.

Någ­ra sa­ker att ha koll på in­nan du bör­ja hop­pa:

I at­tack­po­si­tio­nen är du re­do att va­ra ex­plo­siv och snabbt kun­na för­flyt­ta din kropps­tyngd, sam­ti­digt som du har ba­lans och kon­troll över cy­keln, samt kan ta sats, fly­ga och lan­da smi­digt.

Du ska kän­na dig be­kväm med att kom­pri­me­ra däm­par­na, för­flyt­ta kropps­tyng­den och få med dig cy­keln över hin­der.

Du kan re­dan drop­pa till platt landning re­spek­ti­ve landning i lut­ning. Oli­ka land­ning­ar krä­ver oli­ka be­te­en­den på cy­keln. Se till att du kän­ner dig sä­ker på al­la ty­per av land­ning­ar – öva ut­an kick så att du kan fo­ku­se­ra på land­ning­en.

Att pumpa, vil­ket in­ne­bär att du pres­sar cy­keln mot un­der­la­get och ge­ne­re­rar fart ut­an att be­hö­va tram­pa.

Trä­na gär­na på att ta luft med cy­keln med platt­formspe­da­ler. Då lär du dig att kom­pri­me­ra och ta luft på rätt sätt, och klist­ra fast föt­ter­na på pe­da­ler­na ut­an me­ka­nisk hjälp. Har du väl fått till tek­ni­ken med platti­sar så sit­ter den även när du se­dan sit­ter fast.

För att va­ra sä­ker på att du bör­jar med rätt svå­rig­hets­grad kan det va­ra bra att in­tro­du­ce­ra dig själv för hop­pan­det i en cy­kel­park. Välj en grön och lätt led till att bör­ja med.

Bör­ja hell­re med ta­b­le-top-hopp (ett hopp med av­hug­gen topp) istäl­let för gap-hopp (mel­lan­rum mel­lan upp­hopp och landning) som in­te är allt­för brant i upp­hop­pet.

Fo­ku­se­ra först på att ta hop­pet ba­lan­se­rat och i ne­u­tral po­si­tion på cy­keln. Det gör ing­et om du lan­dar platt in­nan den rik­ti­ga land­ning­en så länge du är be­redd på det och tar upp kraf­ten i land­ning­en med ar­mar och ben.

Öva på sam­ma hopp och öka suc­ce­sivt farten tills du lyc­kas nå land­ning­en. När du kän­ner dig helt be­kväm i hop­pet och näs­tan bör­jar hop­pa för­bi land­ning­en kan du öka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.