Tips i luf­ten

Cykelguiden - - Mtb Ckolan -

När du lät­tat från ut­hop­pet, håll dig cen­tre­rad på cy­keln och för­sök slapp­na av, även om du kän­ner att du in­te har per­fekt ba­lans. När du slapp­nar av kom­mer krop­pen själv att ju­ste­ra ba­lan­sen. Trä­na på att ha ett mjukt grepp om sty­ret och vå­ga rö­ra dig på cy­keln. När du kän­ner dig mer avslapp­nad kan du trä­na på att dra cy­keln mot dig i luf­ten ge­nom att bö­ja ar­mar och ben. Det kom­mer att ge dig mer luft­tid och en bra po­si­tion att pumpa i ut­gång­en av hop­pet, och där­med få med dig farten.

NÄR DET GÅR SNETT

Det finns ett par knep för att änd­ra po­si­tio­nen i luf­ten om du kän­ner att det in­te går som du tänkt dig. Men gör ba­ra små och mju­ka ju­ste­ring­ar. Sto­ra, kramp­ak­ti­ga rö­rel­ser kan gö­ra att land­ning­en blir ett upp­skat­tat par­ty­trick – men mind­re kul för dig.

Om fram­hju­let är för högt

Lu­ta dig fram­åt. Du kan ock­så läg­ga li­te mer tryck på sty­ret. Brom­sa lätt med bak­brom­sen. När ro­ta­tions­kraf­ten i bak­hju­let hävs av bak­brom­sen kom­mer cy­kelns vin­kel att för­änd­ras i luf­ten. Tänk på att det här krä­ver en hel del trä­ning och – fram­för allt – brom­sa ald­rig med fram­brom­sen i ett hopp! Tänk ock­så på att stör­re hjul, med hög­re vikt, ger en stör­re gy­ro­ef­fekt.

Om fram­hju­let är för lågt

För­flyt­ta dig bak på cy­keln för att änd­ra tyngd­punk­ten och hjäl­pa fram­hju­let att kom­ma upp. Du kan ock­så tes­ta att ryc­ka upp sty­ret, även om det of­tast ger mind­re ef­fekt än att flyt­ta kropps­vik­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.