Bo­stads­mark­na­den pe­a­kar nu

Många har bli­vit bo­stads­mil­jo­nä­rer un­der de se­nas­te årens kraf­ti­ga pris­ra­ce i Stock­holm. Men när är grän­sen nådd? En­ligt fas­tig­hets­pro­fes­sorn Hans Lind ty­der allt på att en krasch är nä­ra.

Mitt i Danderyd - - Hemma -

Pris­upp­gång­en på bo­stä­der i Stock­holm de se­nas­te 20 åren är unik i värl­den.

Många har bli­vit bo­stads­mil­jo­nä­rer på om­bild­ning­ar och vär­deök­ning­ar. Sam­ti­digt har än­nu fler tving­ats stäl­la sig i livs­lång skuld till ban­ker­na för att över­hu­vud­ta­get kun­nat skaf­fa sig ett hem.

Nu har fas­tig­hets­pro­fes­sorn Hans Lind och stock­hol­ma­ren Fredrik B Nils­son skri­vit boken “Att för­stå bo­stads­mark­na­den ge­nom histo­ri­en om den ofri­vil­li­ge bo­stads­kar­riä­ris­ten”, som är en be­rät­tel­se om en bo­stads­mil­jo­närs re­sa från ingen­ting till ett eko­no­miskt tryg­gat svens­son­liv i en ägd bo­stad i Stock­holm.

– Det är en bok som tar upp min per­son­li­ga histo­ria om hur min bo­stads­kar­riär har sett ut. Jag har an­vänt min egen histo­ria som ett för­kropps­li­gan­de av Hans Linds te­o­re­tis­ka och aka­de­mis­ka kun­ska­per och lå­nat ut mi­na eg­na er­fa­ren­he­ter för att ge liv och kött och blod åt det här kom­plexa äm­net, sä­ger Fredrik B Nils­son.

Lyck­ligt lot­tad

Han är själv en av de “lyck­ligt lot­ta­de” som ef­ter en väg via kol­lek­tiv och andra­hands­bo­en­den fick möj­lig­het att kö­pa loss en om­bil­dad hy­res­rätt i Stock­holm, nå­got som han me­nar har möj­lig­gjort att han i dag kan bo i ett rad­hus i Se­gel­torp.

– Jag ha­de in­te kla­rat av det om in­te Stock­holms stad ha­de gett mig 3,5 mil­jo­ner i en om­bild­ning. Det var ock­så den ut­lö­san­de fak­torn till att jag bör­ja­de skri­va ner histo­ri­en, att jag ha­de skuld­käns­lor, sä­ger han.

I boken re­so­ne­rar Hans Lind, som är pro­fes­sor i bygg- och fas­tig­het­s­e­ko­no­mi, ut­i­från forskning och ve­ten­skap­li­ga te­o­ri­er kring Stock­holms bo­stads­mark­nads histo­ria, vil­ka me­ka­nis­mer som dri­vit den och vad som kommer att ske fram­ö­ver.

Och det är ing­et ljust sce­na­rio som må­las upp.

– En in­ter­na­tio­nell bo­stads­fors­ka­re skul­le sä­ga att det kommer en krasch snart. Ned­gång­ar i pri­ser­na kan gå väl­digt snabbt. Och bör­jar folk tro att det går ner vill folk in­te kö­pa och då går det ner än­nu snab­ba­re, sä­ger Hans Lind.

Krasch in­om närms­ta åren

En­ligt ho­nom är bostäderna i Stock­holm ba­ra vär­da hälf­ten av da­gens mark­nads­pri­ser. Or­sa­ker­na är många. Men lågt rän­te­lä­ge, lågt ut­bud och hög ef­ter­frå­gan är någ­ra dri­van­de fak­to­rer som hål­lit pri­ser­na uppe, me­nar han.

– Frå­gan är när Riks­ban­ken bör­jar hö­ja rän­tan, hur myc­ket och hur snabbt kommer det att gå. Då blir mins­ta höj­ning gans­ka känn­bar i rän­ta på var­je mil­jon man har i lån, sä­ger han. När kommer kra­schen? – Läng­re än så här kommer vi nog in­te pris­mäs­sigt in­om en rim­lig tid. Vi trod­de att pea­ken var nådd 2009, men se­dan dess har pri­ser­na för­dubb­lats. Så vi mås­te med nå­gon sorts sä­ker­het sä­ga att pea­ken är nu. Så säg att det kommer ske in­om de närms­ta åren.

FÖR­FAT­TA­RE. Fredrik B Nils­son har skri­vit boken ”Att för­stå bo­stads­mark­na­den ge­nom histo­ri­en om den ofri­vil­li­ge bo­stads­kar­riä­ris­ten” till­sam­mans med fas­tig­hets­pro­fes­sorn Hans Lind.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.