Så många tra­fi­ko­lyc­kor

sker i Nor­rort

Mitt i Danderyd - - Sidan 1 - El­la Sö­der­berg 070-091 23 42 el­la.so­der­berg@di­rekt­press.se

År­li­gen sker åt­skil­li­ga tra­fi­ko­lyc­kor i Nor­rort. I Danderyd vill kom­mu­nen säk­ra cy­kelö­ver­far­ter­na, och i Täby frå­gar man skol­bar­nen hur de vill ha det.

Jan Ber­lin, kom­mun­po­lis, be­rät­tar att man ar­be­tar med att ha fler syn­li­ga po­li­ser i tra­fi­ken och has­tig­hets­kon­trol­ler.

– Pro­ble­met är att folk har för hög has­tig­het med för kort av­stånd. Vi job­bar med det ge­nom att ha ci­vil­bi­lar ute. Man vin­ner in­te på att kö­ra för fort i Stock­holm, sä­ger Jan Ber­lin.

Blå­mar­ke­ra cy­kelö­ver­far­ter

Tek­nis­ka nämn­dens ord­fö­ran­de i Danderyd, Bengt Syl­van (L), be­rät­tar att kom­mu­nen läg­ger 8 till 10 mil­jo­ner på oli­ka tra­fi­kåt­gär­der var­je år, från att bred­da trot­to­a­rer till att gö­ra över­gångs­stäl­len säk­ra­re.

– Det vi gör nu är att blå­mar­ke­ra cy­kelö­ver­far­ter­na och sät­ta rätt skylt­ning, sä­ger han.

I många av tra­fi­ko­lyc­kor­na de se­nas­te fem åren har cy­klis­ter va­rit in­blan­da­de, och Bengt Syl­van sä­ger att det har bli­vit fler cy­klis­ter ute på vägar­na.

– Man ex­po­ne­ras mer i tra­fi­ken, ty­värr är cy­keln oskyd­dad, så det gäl­ler att man sam­språ­kar i tra­fi­ken.

Vi­da­re be­rät­tar han att man gjort för­sök med en­kel­rik­tat vid Bra­ge­sko­lan.

– Där har vi lyss­nat på när­bo­en­de och fått de­ras re­ak­tio­ner. Vi kom­mer per­ma­nent att byg­ga or­dent­li­ga trot­to­a­rer och as­fal­te­ra runt Bra­ge­sko­lan och Ene­by­sko­lan, nå­got som ska bli klart un­der 2019.

Även i Djurs­holm har man bred­dat trot­to­a­rer och gjort över­gångs­stäl­le­na säk­ra­re med skyl­tar som blin­kar för att tyd­lig­gö­ra för bi­lis­ter­na.

Man ex­po­ne­ras mer i tra­fi­ken, ty­värr är cy­keln oskyd­dad, så det gäl­ler att man sam­språ­kar i tra­fi­ken.

Un­der 2019 ska tio nya skyl­tar sät­tas upp i Danderyd.

Lyss­nar på bar­nen

Da­ni­el Wem­mer­gård (C) är ord­fö­ran­de i Mil­jö-, drif­toch tra­fik­sä­ker­hets­ut­skot­tet i Täby. Han sä­ger att kom­mu­nen ar­be­tar med allt från fy­sis­ka hin­der, av­smal­ning­ar av vägar och bätt­re be­lys­ning. In­för ar­be­tet med att tra­fik­säk­ra en väg görs bland an­nat has­tig­hets­mät­ning­ar och en över­blick om det ti­di­ga­re skett fle­ra olyc­kor på vägen.

Kom­mu­nen har även år­li­gen ett skol­vägs­pro­jekt. Där får ele­ver i ut­val­da sko­lor själ­va be­skri­va sin väg till sko­lan och vil­ka fa­ror el­ler ris­ker de upp­le­ver. Un­der 2018 var det ele­ver från Brink­sko­lan som sva­rat på en­kä­ten.

– Vil­ka åt­gär­der som kan bli ak­tu­el­la un­der 2019 hål­ler på att sam­man­stäl­las just nu av tjäns­te­män­nen, och kom­mer att kom­ma som för­slag till be­slut till oss po­li­ti­ker un­der vå­ren, maj tro­ligt­vis. Åt­gär­der­na kom­mer se­dan att ut­fö­ras un­der året, sä­ger Da­ni­el Wem­mer­gård.

Vi­da­re be­rät­tar han att man bör­jat se hög­re far­ter på cy­kel­väg­nä­tet i kom­mu­nen.

– Vi kom­mer att se över vis­sa cy­kel­kors­ning­ar. Vi vill att fler och fler an­vän­der cy­keln, men kans­ke mås­te man upp­märk­sam­ma cy­klis­ter­na ge­nom att ex­em­pel­vis må­la vi­ta lin­jer vid kors­ning­ar­na.

HAS­TIG­HET. 2018 sked­de fle­ra tra­fi­ko­lyc­kor i Täby och Danderyd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.