Så gör Lars för att hål­la sig i va­ken

Trött och håg­lös av vin­ter­mörk­ret? Kans­ke kan vin­ter­bad va­ra bo­te­med­let. Det tror i al­la fall 70-åri­ge Lars Avellàn, som of­ta ba­dar i is­vak.

Mitt i Danderyd - - Sidan 1 - He­ge Hell­ström

Lars Avellàn ger sig ut på Ös­by­sjön i Djurs­holm med en mo­tor­såg. Det knäp­per och sjung­er i isen, men det är ing­en fa­ra, in­ty­gar Lars som så­gar upp en vak. Isen spru­tar om mo­tor­så­gen och till sist är va­ken klar. Någ­ra små is­block gup­par i det kal­la vatt­net.

Ef­ter om­byte kom­mer Lars ut på bryg­gan i mor­gon­rock och vin­ter­käng­or.

– Pre­cis när jag ska gå i får du in­te stäl­la någ­ra frå­gor. Jag mås­te kon­cen­tre­ra mig, det känns fort­fa­ran­de li­te job­bigt att gå i, trots att jag ba­dat många gång­er. Men jag har ald­rig nå­gon­sin ång­rat mig ef­ter ett bad, sä­ger Lars.

Så fort han kom­mit ner med he­la krop­pen i vatt­net spri­der sig ett le­en­de på hans läp­par. – Det är så skönt! Men det blir ing­en lång bad­stund.

– Jag är oträ­nad, så nu blir det nog 35 se­kun­der. Se­na­re på sä­song­en kan det bli två mi­nu­ter.

Ing­et hu­vud­dopp

Att sä­ga he­la krop­pen var för­res­ten att ta i.

– Man ska in­te dop­pa hu­vu­det, för det har hänt att ba­da­re bli­vit för­vir­ra­de då.

Det he­la bör­ja­de när Lars var ung. Han och en kom­pis tog med sig en ma­nu­ell is­såg – van­li­ga så­gar slin­ter, det be­hövs hul­ling­ar – till Ös­by­sjön i Djurs­holm och fix­a­de en vak.

Näs­ta pe­ri­od av vin­ter­bad var när Lars stu­de­ra­de till ci- vilin­gen­jör i Lin­kö­ping. Se­dan var det slut med ba­dan­det i ett par de­cen­ni­er, men för sex år se­dan häng­de han på en vin­ter­ba­dan­de kom­pis och se­dan dess ba­dar Lars en­tu­si­as­tiskt igen.

Han vill gär­na be­rät­ta om vin­ter­ba­dan­dets häl­so­ef­fek­ter.

– Två av tre sä­ger att de blir gla­da och pig­ga ef­teråt. Jag li­der av sä­songs­be­to­nad ned­stämd­het och be­hö­ver vid­ta åt­gär­der. Vin­ter­bad hjäl­per.

Up­pig­gan­de hor­mon­grogg

Lars hy­po­tes är att det hand­lar om hor­mo­ner.

– Om man är trött och håg­lös och går ner i den is­kal­la va­ken fort­sät­ter in­te krop­pen att sä­ga ”jag är trött”. I stäl­let går krop­pen till för­svar med en hor­mon­grogg som sät­ter fart på pigg­he­ten.

Det finns forsk­ning som vi­sar på de här ef­fek­ter­na hos två av tre som vin­ter­ba­dar, be­rät­tar Lars.

– Den är så pass sam­stäm­mig att om man in­te är forsk­nings­me­to­dik­fa­na­ti­ker är det väl­be­lagt.

Om man vill pro­va, vad ska man tän­ka på?

– För­be­red dig på att choc­ken kom­mer. Det blir en mikro­pa­nik, man bör­jar an­das väl­digt in­ten­sivt och fly­ger upp som en fjä­der ur vatt­net. Förs­ta gång­en jag skul­le ba­da läng­re än mik­ro­sko­piskt fick jag men­talt för­be­re­da mig på att stan­na och kän­na hur be­hag­ligt det var där ne­re. För­sök an­das lugnt och still­samt.

Lars vill dock av­rå­da den med svagt hjär­ta el­ler kro­niskt högt blod­tryck från att vin­ter­ba­da.

Vi bor­de få mind­re av­smal­ning­ar, det går ju in­te att mö­ta en buss el­ler last­bil i dem.

En lä­sa­re ir­ri­te­rar sig på al­la av­smal­ning­ar i Tä­by och hop­pas att in­te fler byggs.

FO­TO: HE­GE HELL­STRÖM

ÄNT­LI­GEN I. Så fort Lars Avellàn kom­mit i känns det skönt, in­ty­gar han en­tu­si­as­tiskt.

UPPVAKANDE. Nu­me­ra har Lars Avellàn mo­tor­såg, när han var ung var det ma­nu­ell is­såg som gäll­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.