Ja­nu­a­ri­träng­eln är den värs­ta träng­seln

SNURRIG. Vat­ten­fall, berg, strän­der och ele­fan­ter. Och så värl­dens vack­ras­te vin­ter­land­skap och en blod­må­ne på det. Sen­so­risk över­be­last­ning delux.

Mitt i Danderyd - - Hej Danderyd - LI­SA HALLDÉN Re­por­ter Pra­ta med mig! li­sa.hall­den @di­rekt­press.se

S e upp för av­stån­det mel­lan vagn och platt­form. Och för dör­rar­na. Och för and­ra pas­sa­ge­ra­re. En ja­nu­a­ri­var­dag kan Stock­holm i rus­nings­tra­fik kän­nas som en djung­el fylld med fa­ror, där det gäl­ler att äta el­ler ätas. Det där med att stäl­la sig åt si­dan för att släp­pa av folk in­nan man själv träng­er sig på ett tåg, det tycks in­te va­ra så djupt in­gra­ve­rat i stock­holmsjä­len som man ha­de kun­nat hop­pats.

Jag har åkt lo­ka­la pen­del­tåg i Sri Lan­ka en del den­na ja­nu­a­ri och träng­seln är li­ka in­ten­siv där som här. Men fan­tas­tisk ut­sikt och stän­digt öpp­na dör­rar (li­te mot­sat­sen till vec­kans Roslags­ba­na allt­så) gör det lätt att för­lå­ta den svet­ti­ga arm­hå­lan man tving­as ha nä­san i.

En varm vind och det fak­tum att man är på se­mes­ter hjäl­per för­stås ock­så till. För ald­rig är väl träng­seln så sli­tig som i ox­vec­kor­na ef­ter ny­år och in­nan ja­nu­a­ri­lö­nen.

Så käm­pa Stock­holm. Nu är snart det värs­ta bakom oss.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.