In­för­des på 90-ta­let

Mitt i Danderyd - - Danderyd -

Dan­de­rydsmo­del­len in­för­des i bör­jan av 90-ta­let.

Kost­na­den för att byg­ga och un­der­hål­la konst­gräs­pla­ner, klubb­hus, ishal­lar med me­ra läggs på för­e­ning­en i stäl­let för på kom­mu­nen.

Var­je fa­milj får be­ta­la kost­na­der­na ge­nom oli­ka av­gif­ter för konst­gräs och trä­ning.

Det kan kos­ta mer än 10 000 kro­nor per år att spe­la fot­boll i en för­e­ning i Danderyd.

För­ra vec­kan med­de­la­de Ro­bert Ni­be­li­us (M), ord­fö­ran­de i kul­tur- och fri­tids­nämn­den, att ett av må­len för den­na man­dat­pe­ri­od är att av­vec­ka­la mo­del­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.