Lus­ten att ren­sa är stor – nu drar lop­pis­sä­song­en igång på all­var

Med vå­ren kom­mer lus­ten att ren­sa ut gam­malt, men även att ge sig ut i vär­men och fyn­da ”nytt”. Stock­holm har fått lop­pis­fnatt och hel­gen den 25–26 maj kryl­lar det av till­fäl­len att säl­ja, kö­pa, el­ler ba­ra ta del av folk­fes­ten.

Mitt i Danderyd - - SIDAN 1 -

ÅRSTA VÅRLOPPIS

Fyn­da, ät el­ler ba­ra stro­sa i här­li­ga Årsta. Kloc­kan 13:00 bju­der stock­holms­gui­den Stefan Maur­bak­ken er på en vand­ring i om­rå­det och på tor­get står 90 lop­pis­säl­ja­re.

● När: 25 maj, 11.00–15.00.

● Var: Årsta torg.

BAGIS MEGALOPPIS

För 12:e året i rad är det dags för årets sto­ra lopp­mark­nad på tor­get i Bagar­mos­sen.

● När: 25 maj, 10.00–15.00.

● Var: Bagar­mos­sens cent­rum

PLANTLOPPI­S – VÄX­TER & STICKLINGA­R

Plant­lop­pi­sen är ett sam­ar­be­te mel­lan Bok­för­la­get Max Ström, Fa­ce­book­grup­pen Kruk­växt­gä­ris och -ic­ke­bi­nä­ris och Hötorgs­te­ras­sen. Här kan du kö­pa, by­ta el­ler säl­ja allt väx­tre­la­te­rat, ki­ka på nya boken Sticklinga­r, röt­ter & blad”. Mat och dryck finns att kö­pa.

● När: 25 maj, 11.00-16.00.

● Var: Hötorgs­ter­ras­sen. In­gång från Svea­vä­gen 17 el­ler Mäs­ter Samu­els­ga­tan 42, hiss via Hötorgs­hus 2 på Svea­vä­gen 13.

● Mer in­fo: Vill du säl­ja plan­tor el­ler väx­tre­la­te­ra­de sa­ker? Hör av dig till plantloppi­s@ gmail.com.

HÖKARÄNGEN­S DAG

Det blir folk­fest med upp­trä­dan­den, öp­pen scen, tips­pro­me­nad, in­vig­ning av dans­ba­na och som­mar­lop­pis.

De lo­ka­la bu­ti­ker­na och re­stau­rang­er­na hål­ler ock­så öp­pet.

● När: 25 maj, 11.00-16.00.

● Var: Hökarängen­s cent­rum.

LOP­PIS MED HUNGERPROJ­EKTET

Här blir det klas­sisk lop­pis, men al­la in­täk­ter går till Hung­er­pro­jek­tets ar­be­te med att av­skaf­fa hung­er.

Eve­ne­mang­et är en del i en kam­panj kring World Hung­er Day som in­fal­ler 28 maj.

● När: 25 maj, 11.00–15.00.

● Var: Kar­la­plan.

● Mer in­fo: kar­la­lop­pis.se

HUDDINGEDA­GEN

Det är dags för den 26:e upp­la­gan av Huddingeda­gen. Här blir det lopp­mark­nad, barn­ak­ti­vi­te­ter, pro­va på oli­ka id­rot­ter, drop-in vig­sel och myc­ket an­nat. Hud­dinge jazz och blues är dess­utom på plats med sin fes­ti­val.

● När: 25 maj, 10.00–16.00

● Var: Sjödals­par­ken

● Mer in­fo: hud­dinge.se

DRIVE IN-LOP­PIS I HÅGELBY

Här är det stor lop­pis var­je lör­dag fram till hös­ten! Vill du säl­ja är det ba­ra att dy­ka upp, lop­pi­sen har ing­en för­bok­ning. En van­lig plats kos­tar 160 kro­nor.

● När: 25 maj, 11.00–15.00.

● Var: Hå­gel­by­par­ken i Tum­ba.

● Mer in­fo: bot­kyr­ka­lop­pis.se

DRIVE IN-LOP­PIS I TÄBY

Den sto­ra klas­sis­ka lop­pi­sen har flyt­tat till ny plats. Här är det ock­så lop­pis vid fle­ra till­fäl­len un­der som­ma­ren.

● När: 25 och 26 maj, 11.00–15.00.

● Var: Vid Lits­by Gård, längs Fresta­vä­gen mel­lan Täby Kyrk­by och Hag­by.

● Mer in­fo: ta­by­lop­pis.com

ÅTERVINNIN­GSFESTEN

För fem­ton­de året i rad ar­ran­ge­ras Återvinnin­gsfesten. Sista sön­da­gen i maj var­je år för­vand­las kvar­te­ren väs­ter och ös­ter om Lång­holms­ga­tan till en folk­fest när Hornstulls­bor­na säl­jer el­ler skän­ker bort si­na pry­lar. Återvinnin­gsfesten drivs av den ide­el­la för­e­ning­en Med­ve­ten Kon­sum­tion och spons­ras av fle­ra sam­ar­bets­part­ners och Hornstull Cent­rum.

● När: 26 maj, 10.00–16.00.

● Var: Hornstull.

● Mer in­fo: ater­vin­nings­fes­ten.se

LOPPISKALA­S PÅ KUNGSHOLMS­TORG

Sälj el­ler fyn­da på lop­pi­sen på fi­na Kungsholms­torg.

En sälj­plats kos­tar 200 kro­nor och du bo­kar via hem­si­dan.

● När: 26 maj, 11.00–15.00.

● Var: Kungsholms­torg

● Mer in­fo: kungs­lop­pis.se

DRIVE IN-LOP­PIS VID ROSLAGSSTO­PPET

Här ord­nas stor bak­luc­ke­lop­pis var­je sön­dag he­la som­ma­ren. På Roslags­lop­pis kan du även avnju­ta färs­ka cocos­bol­lar di­rekt från cocos­bolls­fa­bri­ken näst­gårds, el­ler ta nå­got mer ma­tig in­ne på Si­byl­la.

● När: 26 maj, 11.00–15.00.

● Var: Sö­der­halls tra­fik­plats, längs E18 mel­lan Stock­holm och Norr­täl­je.

● Mer in­fo: roslags­lop­pis.se

BARNLOPPIS I SKARPNÄCK

Här kan du fyn­da allt bar­nen be­hö­ver in­för som­ma­ren.

Klä­der och pry­lar och myc­ket mer. Ta med en stor på­se och be­red dig på fynd! Här finns ock­så Gar­de­ro­ben, en se­cond­hand­bu­tik med det mesta som drivs av för­äld­rar­för­e­ning­en. Korv och hem­ba­kat kom­mer att fin­nas när ener­gin try­ter.

● När: 26 maj, 10.00–14.00.

● Var: Skarpnäcks nya sko­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.