Flest tunga bi­lar finns i Dan­de­ryd

Varan­nan bil i Dan­de­ryd mo­tor­stark

Mitt i Danderyd - - NYHETER · TÄBY/DANDERYD - 073-600 69 03 al­bin.tings­tedt@di­rekt­press.se

I Dan­de­ryd kör näs­tan varan­nan bi­list en mo­tor­stark bil, åt­minsto­ne om man ser till den sta­tistik som läns­sty­rel­sen har ta­git fram.

Färsk sta­tistik från läns­sty­rel­sens sam­ver­kans­or­gan för mil­jömåls­sy­ste­met (RUS) vi­sar att an­de­len mo­tor­star­ka bi­lar i tra­fik i Sve­ri­ge i dag är 30 pro­cent. Det­ta är en stor ök­ning jäm­fört med för tju­go år se­dan, då an­de­len var fem pro­cent. En mo­tor­stark bil de­fi­nie­ras ge­nom att bi­len har en tjäns­te­vikt över 1,5 ton och har en mo­tor­styr­ka på 115 ki­lo­watt, som mot­sva­rar 156 häst­kraf­ter. Det­ta in­klu­de­rar mo­del­ler som Re­nault Kad­jar och BMW 120I. Bå­da av års­mo­dell 2019.

För­ra året mins­ka­de in­te ut­släp­pen från bil­tra­fi­ken, och en an­led­ning är att bi­lar­na blir tyng­re och mo­tor­star­ka­re. Vi tap­par helt en­kelt i mil­jö­ef­fekt av den här ut­veck­ling­en.

– För­ra året mins­ka­de in­te ut­släp­pen från bil­tra­fi­ken, och en an­led­ning är att bi­lar­na blir tyng­re och mo­tor­star­ka­re. Vi tap­par helt en­kelt i mil­jö­ef­fekt av den här ut­veck­ling­en, sä­ger An­ders Roth, mo­bi­li­tets­ex­pert på Svens­ka mil­jö­in­sti­tu­tet (IVL), till Ny­hets­by­rån Si­ren.

Stock­holms län do­mi­ne­rar list­top­pen över or­ter i lan­det där an­de­len mo­tor­star­ka for­don är van­li­gast fö­re­kom­man­de: sex list­top­par är kom­mu­ner i Stock­holms län. I topp finns Dan­de­ryd, där knappt varan­nan per­son­bil i tra­fik är mo­tor­stark.

– Mo­tor­tek­niskt blir mo­to­rer­na snå­la­re och snå­la­re, men ut­veck­ling­en med tyng­re och mo­tor­star­ka­re bi­lar mot­ver­kar det. Vi tar in­te ut ef­fek­ten av snå­la­re mo­to­rer i mins­ka­de utsläpp, ut­an det blir en kom­pen­sa­tion åt fel håll, sä­ger An­ders Roth.

Al­bin Tings­tedt

FO­TO: MI­KAEL AN­DERS­SON

TUNGVIKTAR­E. Sta­tistik vi­sar att näs­tan varan­nan per­son­bil i Dan­de­ryd är en så kal­lad mo­tor­stark bil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.