Eri­ka skri­ver om au­tism i sin nya barn­bok.

Mitt i Danderyd - - SIDAN 1 - He­ge Hell­ström he­ge.hell­strom@di­rekt­press.se

Dan­de­ryds­bon Eri­ka Svanström vill vi­sa hur barn som har au­tism kan upp­le­va ovana si­tu­a­tio­ner. Där­för har hon skri­vit en barn­bok om au­tism.

– Vår sju­å­ri­ga son har au­tism. Ut­ma­ning­en är att det som and­ra tyc­ker är jät­te­kul, som en fest el­ler en re­sa, kan bli gans­ka job­bigt för ho­nom. Var­da­gen är en fest – han vill ha sche­man, för­ut­säg­bar­het och ru­ti­ner, be­rät­tar Eri­ka Svanström.

I boken Oli­via går på ka­las, som släpps i vec­kan, lå­ter hon flic­kan Oli­via och hen­nes pap­pa för­be­re­da sig in­för en kom­pis fö­del­se­dags­fest.

– Oli­via har svårt att för­stå hur ka­las fun­ge­rar. För att det ska bli lät­ta­re pla­ne­rar Oli­via och pap­pan och ri­tar bil­der, vad gör man i bör­jan, vad hän­der se­dan. De kol­lar bil­der på nä­tet för att se hur lo­ka­len ser ut, sä­ger Eri­ka Svanström.

Bok med bud­skap

Hon har skri­vit en in­struk­tion till den vux­na som lä­ser tex­ten.

– Jag vill be­rät­ta om det un­der­lig­gan­de bud­ska­pet. Det hand­lar in­te om oupp­fost­ra­de barn, de tyc­ker helt en­kelt att det är svårt att lä­sa av so­ci­a­la sam­man­hang.

I hu­vud­sak tyc­ker Eri­ka Svanström att sam­häl­let be­hand­lar barn med au­tism bra.

– Den som har au­tism gör in­te myc­ket vä­sen av sig, det är in­te som med ADHD där man of­ta är ex­tro­vert. Men att va­ra tyst kan ock­så miss­för­stås av till ex­em­pel lä­ra­re, sä­ger hon.

När per­so­ner med au­tism är vux­na bru­kar de of­ta bli ex­tremt vas­sa på kom­pli­ce­ra­de sa­ker.

– Tek­nik­bran­schen är bra på att fånga upp dem, men de blir allt­för of­ta en­sam­var­gar. De vill va­ra med and­ra men vet of­ta in­te hur man gör för att få kon­takt, sä­ger Eri­ka Svanström.

FÖR­FAT­TA­RE. Till var­dags dri­ver Eri­ka Svanström eget i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.