Be­slut drö­jer om nytt äldre­bo­en­de

Det blev var­ken ja el­ler nej till be­slut om att byg­ga ett nytt äld­re- och kort­tids­bo­en­de i Djurs­holm un­der se­nas­te full­mäk­ti­ge. I stäl­let skic­ka­des ären­det till­ba­ka till bygg­nads­nämn­den.

Mitt i Danderyd - - SIDAN 1 - He­ge.hell­strom@di­rekt­press.se

Det blev var­ken ja el­ler nej till de omdis­ku­te­ra­de pla­ner­na på ett nytt äldre­och kort­tids­bo­en­de i Djurs­holm för­ra vec­kan. Op­po­si­tio­nen be­slu­ta­de att skic­ka till­ba­ka ären­det till bygg­nads­nämn­den.

Det var tänkt att po­li­ti­ker­na i kom­mun­full­mäk­ti­ge skul­le be­slu­ta om byg­get av ett nytt äld­re- och kort­tids­bo­en­de i Djurs­holm.

Men så blev det in­te; ären­det skic­ka­des till­ba­ka till bygg­nads­nämn­den ef­ter det att C, MP, S och SD rös­tat för den sa­ken.

– Det var väl­digt bra att det blev så, sä­ger op­po­si­tions­rå­det Siv Sahl­ström (C).

Hon och hen­nes par­ti har ve­lat de­la upp pla­ner­na för byg­get, så att byg­get av ett kort­tids­bo­en­de kan kom­ma till stånd fö­re äldre­bo­en­det. Det­ta på grund av att det främst är äldre­bo­en­dets höjd och stor­lek som kri­ti­se­rats hårt av kring­bo­en­de.

– Det finn en chans att man kan ac­cep­ter den lil­la bygg­na­den snab­ba­re än den sto­ra, och det är mest bråt­tom med kort­tids­bo­en­det, sä­ger Siv Sahl­ström.

Fy­ra år ef­ter sam­råd

Mo­de­ra­ter­na i Dan­de­ryd är kri­tis­ka till op­po­si­tio­nens age­ran­de, ef­tersom det re­dan finns ett ma­jo­ri­tets­be­slut på att bo­en­de­na ska upp­fö­ras. Par­ti­ets grupple­da­re, Johanna Horn­ber­ger (M), kan för­stå kri­ti­ken mot bo­en­dets stor­lek.

– Jag kan för­stå det. Men det är vårt an­svar som po­li­ti­ker att se till hel­he­ten. Plat­sen är lämp­lig för ett äldre­bo­en­de, sä­ger Johanna Horn­ber­ger.

Hon tror in­te på cen­terns för­slag att de­la upp byg­get i två de­lar.

– Nej. För det blir in­te snab­ba­re det blir två de­talj­pla­ne­pro­ces­ser som mås­te ge­nom­fö­ras. Där­ef­ter kom­mer över­kla­gan­den, oav­sett om det de­las upp el­ler in­te, sä­ger Johanna Horn­ber­ger.

He­ge Hell­ström

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.