Star­tup vill byg­ga at­te­fal­la­re på vil­la­mark

Mitt i Danderyd - - HEMMA · BOSTAD · INREDNING -

Den 1 mars blir det tillå­tet att byg­ga at­te­falls­hus på 30 kvadrat­me­ter i stäl­let för da­gens 25. I sam­band med det vill star­tup­fö­re­ta­get Bo­tel­lo få vil­laä­ga­re att hy­ra ut de­lar av si­na tom­ter för att fö­re­ta­get ska kun­na byg­ga ut­hyr­nings­ba­ra små­hus. Tan­ken är att fö­re­ta­get, som nu lan­se­rar sin tjänst, där­ef­ter ska hit­ta hy­res­gäs­ter och att tomt­ä­ga­ren får en år­lig av­kast­ning på mel­lan 40 00090 000 kro­nor per år, rap­por­te­rar Bre­a­kit.se.

“Vår vi­sion är att det ska va­ra så en­kelt som möj­ligt att bå­de tjä­na peng­ar och bi­dra till en bätt­re bo­stads­mark­nad”, sä­ger Key­van Housh­mand, grun­da­re av Bo­tel­lo.

En­ligt Bre­a­kit ska det fin­nas en över­ens­kom­mel­se för när vil­laä­ga­ren tar över ägan­det av hu­set som byggts på mar­ken.

FOTO: KE­VIN WE­DIN

AT­TE­FALLS­HUS.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.