Fem per­so­ner döms för in­brott i Nor­rort

ÅKLA­GA­REN. ”Po­si­tivt att vi lyc­kats bry­ta en in­brottst­rend”

Mitt i Danderyd - - NYHETER · NORRORT - Ma­ria Svens­son ma­ria.svens­son@di­rekt­press.se

Det är ovan­ligt att man åta­las för så här många in­brott.

Fy­ra män och en kvin­na har dömts till fäng­el­se och skydds­till­syn för 18 in­brott i bo­stä­der i nor­ra Stock­holm.

Det var un­der för­ra året som fy­ra män och en kvin­na tog sig in i fle­ra bo­stä­der i Nor­rort och stal smyc­ken, kon­tan­ter och and­ra vär­desa­ker.

Nu har de dömts för grov stöld och för­sök till grov stöld, vid 18 till­fäl­len.

– Det är ovan­ligt att man åta­las för så här många in­brott, sä­ger för­un­der­sök­nings­le­da­re och åkla­ga­re Pon­tus Klang från Nor­rort åkla­gar­kam­ma­re.

In­brot­ten ska ha skett mel­lan maj och ok­to­ber för­ra året i Sol­len­tu­na, Jär­fäl­la,

Upp­lands Väs­by, Val­len­tu­na, Tä­by och Dan­de­ryds kom­mun.

– In­brot­ten har skett i två om­gång­ar, de fles­ta in­brot­ten äg­de rum runt mid­som­mar för­ra året, se­dan var någ­ra i ok­to­ber, sä­ger åkla­ga­re Pon­tus Klang.

Bröt en in­brottst­rend

Per­so­ner­na som är döm­da, var när brot­ten be­gicks mel­lan 17 och 23 år. Två av per­so­ner­na har dömts till fäng­el­se i ett och ett halvt, re­spek­ti­ve två år. De and­ra döms till skydds­till­syn. Åta­let om­fat­ta­de från bör­jan 26 in­brott och för­sök till in­brott en­ligt po­li­sen.

– Jag tyc­ker att de kun­de dömts för fler gär­ning­ar, men det är po­si­tivt att vi lyc­kats bry­ta en in­brottst­rend, sä­ger åkla­ga­re Pon­tus Klang.

Myc­ket be­vis­ning

Strax ef­ter ett in­brott och ett för­sök till in­brott ef­ter mid­som­mar för­ra året greps fy­ra per­so­ner i Jär­fäl­la kom­mun.

Po­li­sen fick se­na­re ett tips om en miss­tänkt bil. Bi­len spå­ra­des och stop­pa­des. I bi­len hit­ta­des in­brotts­verk­tyg och stöld­gods.

Tek­ni­ker kun­de säk­ra sko­av­tryck och verk­tygs­spår på brotts­plat­ser­na vil­ka mat­cha­de per­so­ner­na som ha­de gri­pits med skor och verk­tyg som fanns i bi­len.

– Vi ha­de myc­ket be­vis­ning och även över­vak­nings­fil­mer från bo­stä­der­na som kun­de kopp­la dem till plat­ser­na, sä­ger åkla­ga­re Pon­tus Klang.

Al­la in­brot­ten ha­de ett lik­nan­de till­vä­ga­gångs­sätt där en per­son vak­ta­de bo­sta­den sam­ti­digt som de and­ra gick in. Al­la in­brot­ten sked­de un­der dag­tid. Al­la de döm­da är hem­ma­hö­ran­de i Sol­len­tu­na­om­rå­det, en­ligt åkla­ga­re.

FOTO: MI­KAEL AN­DERS­SON

DÖM­DA. Fem per­so­ner döms för en rad in­brott i Nor­rort för­ra året.

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

BE­VIS. Spa­nings­ar­be­te led­de till po­li­sen till en bil där myc­ket be­vis­ning kun­de säk­ras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.