Ex­pert: Sta­ten mås­te skju­ta till

Mitt i Danderyd - - NYHETER · DANDERYD - El­la.so­der­berg@di­rekt­press.se

● Små­fö­re­ta­ga­re se­dan:

Små mar­gi­na­ler och en snö­bollsef­fekt le­der till att många mind­re fö­re­tag lig­ger ri­sigt till. Det me­nar Erik Sjö­lan­der, nä­rings­po­li­tisk ta­les­per­son på Små­fö­re­ta­gar­nas riks­för­bund.

Om fri­sö­ren in­te får någ­ra kun­der kan man in­te be­ta­la. Det kan gå jät­te­fort och det blir en snö­bollsef­fekt.

Erik Sjö­lan­der, nä­rings­po­li­tisk ta­les­per­son på Små­fö­re­ta­gar­nas Till skill­nad från vid en riks­för­bund, låg­kon­junk­tur så har folk be­skri­ver co­ro­nakri­sens peng­ar, men går helt en­kelt på­ver­kan på det lo­ka­la nä­rings­li­vet in­te ut och hand­lar. som en to­tal­kaÄ­ven om lo­kal­bor för­sö­ker ta­strof. stöt­ta fö­re­ta­get,

– Un­der till ex­em­pel sjun­ker in­täk­ter­na ett sport­lov fort. kanske man – Om fri­sö­ren tap­par hälf­ten in­te får någ­ra av in­koms­ten kun­der kan man på en vec­ka, nu in­te be­ta­la hy­ran tap­par man 90 till el­ler le­ve­ran­tö­rer. 100 pro­cent. Det Erik Sjö­lan­der. Det kan gå jät­te­fort kom­mer in­te en en­da gäst och det blir en snö­bollsef­fekt och in­te en kro­na. Dä­re­mot av det he­la, sä­ger han. kom­mer det fak­tu­ror från le­ve­ran­tö­rer och för­säk­rings­bo­lag, sä­ger han.

Var­för har många fö­re­tag så små mar­gi­na­ler?

– De fles­ta pri­ser­na är re­dan väl­digt pres­sa­de, man har inga sto­ra mar­gi­na­ler att tjä­na peng­ar på. Många fö­re­ta­ga­re ser möj­lig­he­ter och in­ve­ste­rar i så­dant man tror kan gyn­na fö­re­ta­get. Man skra­par ihop till det, och då blir det in­te myc­ket peng­ar över.

Drab­bar hår­da­re nu

Jäm­fört med ti­di­ga­re fi­nan­s­kri­ser me­nar Erik Sjö­lan­der att co­ro­nakri­sen drab­bar små­fö­re­ta­gen hår­da­re jäm­fört med de sto­ra.

Tips: Se över de­kla­ra­tion

Ett tips till små­fö­re­ta­ga­re är att se över sin pre­li­mi­när­de­kla­ra­tion, me­nar Erik Sjö­lan­der. Ge­nom att gö­ra en ny kan man fyl­la i att man har noll i va­re sig in­komst el­ler vinst, för att slip­pa be­ta­la pre­li­mi­närskat­ten var­je må­nad.

– Det man ock­så kan gö­ra, om man in­te re­dan gjort det, är att dra ner på al­la kost­na­der, för­hand­la med hy­res­vär­den och se om det går att skju­ta på kost­na­der­na. Men sta­ten mås­te skju­ta till mer peng­ar för att stöt­ta små­fö­re­ta­gar­na.

El­la Sö­der­berg

Bran­scher som sö­ker per­so­nal

● Livs­me­dels­bran­schen: Sö­ker la­ger­per­so­nal.

● Apo­tek: Sö­ker per­so­nal för att han­te­ra be­ställ­ning­ar.

● Mat­le­ve­rans­fö­re­tag: Sö­ker chauf­fö­rer och cy­klis­ter som kan kö­ra ut be­ställ­ning­ar.

● Re­gi­on Stock­holm: Sö­ker pri­vat­per­so­ner som vill bi­dra med sjuk­vårds­kom­pe­tens.

FO­TO: AN­TON KYHL­BÄCK

Gör: Dri­ver fö­re­ta­get 21 da­gar - mas­sage och well­ness i Rotebro. 2015 då hon sko­la­de om sig till mas­sör ef­ter 18 år i IT­bran­schen. FÖRBEREDD. Trots att mas­sö­ren Theré­se Gull­berg för­be­red­da sig ti­digt så för­svann näs­tan al­la hen­nes upp­drag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.