Sä­songs­start för Stocksund ti­di­gast i ju­ni.

SVÅRT. ”Skjut upp allt till ef­ter som­ma­ren”

Mitt i Danderyd - - SIDAN 1 - 070-7878702 bel­la.fran­zen@di­rekt­press.se

I slu­tet av för­ra vec­kan kom nya di­rek­tiv från Svens­ka fot­bolls­för­bun­det. Al­la trä­nings­mat­cher för se­ni­o­rer ska stäl­las in tills vi­da­re. Nå­got som drab­bar IK Frej och IFK Stocksund som ha­de fle­ra in­pla­ne­ra­de mat­cher.

Det har va­rit många oli­ka be­sked kring fot­bol­lens se­ri­estar­ter, mat­cher och trä­ning­ar. På tors­da­gen kom än­nu ett be­sked. Svens­ka fot­bolls­för­bun­det stäl­ler in al­la trä­nings­mat­cher, publik el­ler in­te, för se­ni­o­rer. Mat­cher med spe­la­re föd­da 02 och se­na­re kom­mer att spe­las.

För IK Frej be­ty­der det att mat­cher­na mot Akro­po­lis och Enske­de har ställts in. An­ders Berg­ha­gen, ord­fö­ran­de i IK Frej me­nar att det sät­ter la­gen i en kne­pig si­tu­a­tion.

– Jag har in­te hört nå­got an­nat än att se­ri­en ska star­ta 21 maj, men det blir väl­digt svårt att in­te kun­na kö­ra någ­ra trä­nings­mat­cher in­nan. Släpps in­te det här för­bu­det inom en rim­lig tid mås­te man skju­ta på se­ri­estar­ten. Det blir in­te schyst mot la­gen an­nars, sä­ger han.

Tufft lä­ge

In­ställ­da mat­cher och en fram­skju­ten sä­song är ing­en lätt si­tu­a­tion.

– Vi får ba­ra rät­ta oss ef­ter det här och trä­na så gott vi kan. Men det här om­kull­kas­tar al­la pla­ner. Trä­nar­na ska sät­ta sig ner och dis­ku­te­ra hur de ska läg­ga upp allt nu, och det är klart, det är en mo­ti­va­tions­pro­ble­ma­tik här nu som är svår, sä­ger An­ders Berg­ha­gen.

De nya direktiven gäl­ler även IFK Stocksund med herr­la­get i di­vi­sion 2.

– Det är ba­ra att re­spek­te­ra de rikt­lin­jer som kom­mer. Men vi för­sö­ker hål­la igång än­då. Al­la lag trä­nar ut­om­hus och för­sö­ker ba­ra kö­ra på, sä­ger Jo­han Is­ra­els­son, sport­chef.

För IFK:s herr­lag ska se­ri­en star­ta i ju­ni som det ser ut nu. Nå­got som Is­ra­els­son i nu­lä­get kän­ner sig tvek­sam till.

– Jag tror att det är svårt att bör­ja spe­la mat­cher i ju­ni. Jag skul­le vil­ja se att man är jät­te­tyd­lig och skju­ter upp allt till ef­ter som­ma­ren.

Pre­cis som för IK Frej är det tufft med oviss­he­ten och ett tomt spelsche­ma.

– Spe­lar­na i herr­la­get har en stor för­stå­el­se men det blir en fru­stra­tion. De vill så gär­na spe­la, och spe­la mat­cher som be­ty­der nå­got. Det är väl­digt trå­kigt, sä­ger Jo­han Is­ra­els­son.

Bel­la Franzén

De vill så gär­na spe­la, och spe­la mat­cher som be­ty­der nå­got.

FOTO: UFFE LINDEBORG

INSTÄLLT. Inga trä­nings­mat­cher får ge­nom­fö­ras en­ligt nya di­rek­tiv från SvFF.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.