Ays­ha käm­par för de svar­tas rät­tig­he­ter i Sve­ri­ge.

Många blir ner­vö­sa av de­bat­ten och de­mon­stra­tio­ner­na som blos­sat upp.

Mitt i Danderyd - - SIDAN 1 - Be­rät­tat för: Em­ma Löf Hag­ström Fo­to: Mi­kael An­ders­son

 Hon är ent­re­pre­nör, in­flu­encer, och tre­barns­mam­ma. Un­der de se­nas­te må­na­der­na har hon även bli­vit ett centralt namn i kam­pen för svar­tas rät­tig­he­ter, då hon an­ord­nar di­gi­ta­la de­mon­stra­tio­ner och är ini­ti­a­tiv­ta­ga­re till Black li­ves mat­ter Swe­den. Men för Ays­ha Jo­nes är det vik­ti­gas­te att ge and­ra möj­lig­het att växa.

”Re­dan som li­ten var jag väl­digt outspo­ken. Jag har all­tid sagt vad jag tyc­ker och tän­ker, all­tid stått upp mot orätt­vi­sor; sto­ra som små. Jag har en fi­lo­so­fi om att man in­te ska kla­ga om man in­te ak­tivt vill ar­be­ta för för­bätt­ring, om man har möj­lig­het, och pre­cis så har det va­rit med mitt en­ga­ge­mang för svar­tas rät­tig­he­ter – jag mås­te job­ba för för­änd­ring var­je dag.

Det är i dags­lä­get ka­os i värl­den med sys­te­ma­tiskt för­tryck mot svar­ta, ske­va nor­mer och en struk­tu­rell ra­sism som är otro­ligt djupt ro­tad. För­änd­ring mås­te ske i grun­den, i al­la de­lar av sam­häl­let. Vi le­ver i en väl­digt ka­pi­ta­lis­tisk sam­tid, där peng­ar är makt, och makt är fri­het. I Sve­ri­ge i dag är det of­ta en li­ten klick vi­ta män som re­dan kom­mer från peng­ar som har ab­so­lut bäst möj­lig­het att lyc­kas med till ex­em­pel sitt ent­re­pre­nör­skap. De in­ve­ste­rar i varand­ras start up:s, an­stäl­ler mesta­dels varand­ra, hål­ler varand­ra om ryg­gen, och så på­går det så – om och om igen.

Det är där­för ex­tremt vik­tigt att ska­pa platt­for­mar för ic­ke-vi­ta att ut­veck­las på, få chans att kny­ta eg­na kon­tak­ter, ska­pa nät­verk, få er­fa­ren­het; fri­het. I mi­na fö­re­tag har jag all­tid för­sökt ta in ic­ke-vi­ta mo­del­ler till ex­em­pel, och sam­ar­be­tat med fö­re­tag som grun­dats av ic­ke-vi­ta. Jag har ald­rig ta­git vi­da­re myc­ket plats själv, ut­an vill istäl­let va­ra en möj­lig­gö­ra­re för and­ra.

Många blir ner­vö­sa av de­bat­ten och de­mon­stra­tio­ner­na som blos­sat upp på rik­tigt den se­nas­te ti­den, och ja, det ÄR job­bigt med ra­sism, men jag lo­var att det är än­nu job­bi­ga­re att ut­sät­tas för den. Ef­tersom svar­ta är den grupp som för­trycks all­ra mest och har det ge­ne­rellt svå­rast vin­ner res­ten av sam­häl­let au­to­ma­tiskt på för­änd­ring, allt byggs upp star­ka­re då. Jag blir matt av att ens be­hö­va sä­ga det, men ing­en an­nan får det säm­re för att svar­ta får det bätt­re.

Det är vik­tigt att al­la vå­gar ta ställ­ning, rann­sa­kar sig själv och pra­tar om orätt­vi­sor­na: Väg­ra slu­ta ban­ka på dör­rar för för­änd­ring, väg­ra hål­la tyst.

Det är en tung kamp och man blir trött, men jag ser det li­te som en sta­fett: Ibland or­kar du, ibland or­kar jag och då tar jag över ett tag. Det vik­ti­gas­te är att vi fak­tiskt fort­sät­ter springa lop­pet till­sam­mans, att vi ald­rig ger upp.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.