Bra ny­bör­jar­trick på ska­te­board en­ligt Joel Sund­bom

Mitt i Danderyd - - NYHETER · DANDERYD -

Ta fart: Bör­ja med att lä­ra dig att ta fart med en fot, trä­na att stå på ett ben för att öva ba­lans.

Ma­nu­al: Stå med föt­ter­na långt ut på brä­dan och lär dig ba­lan­se­ra från hö­ger till väns­ter fot, på två hjul. Ta fart och gör öv­ning­en i far­ten.

Pin­nen: Tes­ta att åk över en pin­ne, ge­nom att lyf­ta fram­hju­len först, se­dan bak­hju­len.

Ol­lie: Går ut på att få brä­dan att hop­pa upp från mar­ken. Tryck bak­de­len av brä­dan mot mar­ken sam­ti­digt som du kort där­ef­ter drar främ­re fo­ten fram­åt för att rä­ta ut brä­dan till ho­ri­son­tellt lä­ge igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.