Skol­start i skug­gan av co­ro­na.

ÅT­GÄR­DER. Så han­te­rar sko­lor ris­ken för smitt­sprid­ning: Lun­chen Lek­tio­ner­na Res­vä­gar­na Skyl­tar­na

Mitt i Danderyd - - SIDAN 1 - Mim­mi Ep­ste­in mim­mi.ep­ste­in@di­rekt­press.se

Ef­ter en vår av un­der­vis­ning på di­stans fylls nu Stock­holms gym­na­sie­sko­lor med ele­ver igen. När skol­star­ten sked­de för­ra vec­kan, var det med en hel del åt­gär­der för att mins­ka ris­ker­na för smitt­sprid­ning.

Vi kom­mer stän­digt att på­min­na varand­ra munt­ligt om att tvät­ta hän­der­na.

För ele­ver­na i S:t Eriks gym­na­si­um på Kungs­hol­men bör­ja­de höst­ter­mi­nen för­ra vec­kan. Rek­tor Ma­de­le­i­ne Hei­man sä­ger att hon är väl­digt glad att få mö­ta ele­ver­na.

– Änt­li­gen så kan de kom­ma hit! Vi kla­ra­de di­stans­un­der­vis­ning­en i vå­ras men vi vill ju ha ele­ver­na här. Det är i klass­rum­men re­la­tio­ner ska­pas och det är där som vi kan nå höj­der, sä­ger hon.

För att det ska va­ra co­ro­na­sä­kert har sko­lan satt upp skyl­tar med på­min­nel­ser om att hål­la av­stånd, lunch­ti­der­na har spritts ut och da­gar­na har kom­pri­me­rats för att und­vi­ka hål­tim­mar. I klass­rum­men har bän­kar­na, som an­nars bru­kar stå ihop, se­pa­re­rats.

– Lä­rar­na har möj­lig­het att un­der­vi­sa ut­om­hus när det går och vi kom­mer stän­digt att på­min­na varand­ra munt­ligt om att tvät­ta hän­der­na och hål­la av­stån­det, sä­ger Ma­de­le­i­ne Hei­man och fort­sät­ter:

– En an­nan åt­gärd är att vi kom­mer att hål­la klass­rum­men öpp­na så att ele­ver­na slip­per stå och träng­as i kor­ri­do­ren fö­re lek­tio­ner­na.

För et­tor­na Ma­ria Dahl och Ei­ra Karl­feldt är det förs­ta da­gen i gym­na­si­et. De kän­ner varand­ra ge­nom att de går i sam­ma te­a­ter­grupp ut­an­för sko­lan.

– På te­a­tern ha­de vi en del di­stansmö­ten. Det gick in­te så bra, tek­ni­ken lag­ga­de och folk blev för­vir­ra­de när vi skul­le de­la upp oss i mind­re grup­per, sä­ger Ma­ria Dahl.

Mins­ka träng­seln

Hon och Ei­ra Karl­feldt är gla­da att un­der­vis­ning­en kom­mer att ske på plats i sko­lan.

– Det hand­lar myc­ket om att man får en an­nan ge­men­skap i klas­sen när man ses och så är det enkla­re att kon­cen­tre­ra sig om man är

om­gi­ven av and­ra som ock­så plug­gar, sä­ger Ei­ra Karl­feldt.

– Jag tror det skul­le ha va­rit myc­ket mer stres­san­de att ba­ra ha di­stans­un­der­vis­ning, sä­ger Ma­ria Dahl.

20 pro­cent på di­stans

Det var för ett par vec­kor se­dan som skol­bor­gar­rå­det Isa­bel Smed­berg-Pal­mqvist (L) fat­ta­de ett be­slut som gör det möj­ligt för sta­dens 28 gym­na­sie­sko­lor att be­dri­va 20 pro­cent av sin un­der­vis­ning på di­stans. Nå­got hon me­nar ock­så ska ses som en upp­ma­ning till frisko­lor­na. Syf­tet är att mins­ka träng­seln i kol­lek­tiv­tra­fi­ken.

– Be­slu­tet in­ne­bär att ele­ver­na kom­mer att ha en ab­so­lut ma­jo­ri­tet av lek­tio­ner­na på plats, sam­ti­digt som al­la hjälps åt att mins­ka träng­seln ge­nom att ex­em­pel­vis plug­ga hem­i­från en dag, sä­ger Isa­bel Smed­berg-Pal­mqvist (L).

Ska ut­vär­de­ras

Ele­ver som bör­jar i års­kurs ett kom­mer att pri­o­ri­te­ras fram­för två­or och tre­or när det gäl­ler tid i sko­lan och mo­del­len ska ut­vär­de­ras kon­ti­nu­er­ligt.

– Det är vik­tigt att vi snabbt föl­jer upp hur det fun­ge­rar, i bör­jan av sep­tem­ber ska en förs­ta ut­vär­de­ring gö­ras. Vi vet att det har va­rit tufft för många un­der vå­ren och de som tap­pat be­hö­ver kom­ma ikapp. Men det finns ock­så ele­ver som har gyn­nats av di­stans­un­der­vis­ning, till ex­em­pel vis­sa med psy­kisk ohäl­sa, och som har kla­rat äm­nen de ti­di­ga­re in­te bli­vit god­kän­da i, sä­ger Isa­bel Smed­berg-Pal­mqvist (L).

Gym­na­sie­sko­lor­nas rek­to­rer träf­fas kon­ti­nu­er­ligt och ut­by­ter er­fa­ren­he­ter och tips för att mins­ka smitt­sprid­ning­en. Isa­bel Smed­ber­gPal­mqvist (L) be­to­nar att det nu blir en lång­sik­tig­het som gör att lä­rar­na kan pla­ne­ra di­stans­un­der­vis­ning­en.

– Be­slu­tet om att möj­lig­gö­ra viss di­stans­un­der­vis­ning kom­mer vi in­te att änd­ra på från dag till dag. Kanske kom­mer det att va­ra så­här he­la hös­ten, sä­ger hon.

ETTOR. Ma­ria Dahl och och Ei­ra Karl­feldt ska bör­ja på este­tis­ka pro­gram­met på S:t Eriks gym­na­si­um. De är gla­da att de får va­ra

FO­TO: MI­KAEL AN­DERS­SON

på plats i sko­lan och lä­ra kän­na sin nya klass.

FO­TO: MI­KAEL AN­DERS­SON

ÅT­GÄR­DER. ”Vi kom­mer att hål­la klass­rum­men öpp­na så att ele­ver­na slip­per stå och träng­as i kor­ri­do­ren fö­re lek­tio­ner­na”, sä­ger Ma­de­le­i­ne Hei­man, rek­tor på Sankt Gö­rans gym­na­si­um.

FO­TO: MI­KAEL AN­DERS­SON

DISTANSPLU­GG. ”Vi vet att det har va­rit tufft för många un­der vå­ren och de som tap­pat be­hö­ver kom­ma ikapp”, sä­ger skol­bor­gar­råd Isa­bel Smed­berg Pal­mqvist (L).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.