Ber­ga gård får nya hy­res­gäs­ter

Mitt i Danderyd - - NYHETER · DANDERYD -

Nu är det klart vil­ka som flyt­tar in i Ber­ga gård. Fö­re­ta­get Mind­me om­sorg, som är eta­ble­rad i Dan­de­ryd se­dan in­nan, har skri­vit på hy­res­av­tal för att be­dri­va en dag­lig verk­sam­het i lo­ka­ler­na.

Lo­ka­ler­na för­val­tas av det kom­mu­na­la bo­la­get Djurs­holm AB och har stått tom­ma un­der lång tid. De älds­ta de­lar­na av går­den är da­te­ra­de till 1700-ta­let.

I april med­de­la­de kom­mu­nen att man le­ta­de ef­ter nya gäs­ter.

Mind­me Om­sorg med­de­lar att de har för av­sikt att även an­ord­na ak­ti­vi­te­ter för all­män­he­ten på går­den i fram­ti­den.

FO­TO: HEGE HELLSTRÖM

ALL­MÄN­HE­TEN. En­ligt press­med­de­lan­det pla­ne­rar den nya hy­res­gäs­ten all­män­na sam­man­koms­ter på går­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.