Dot­ters sam­bo be­ta­lar in­te sin del av de­ras lån

· Ef­ter en se­pe­ra­tion ska ena par­ten fort­sät­ta be­ta­la ett ge­men­samt lån.

Mitt i Danderyd - - FAMILJ · SLÄKT · VÄNNER - Fa­mil­jeju­ris­ten San­na Wet­te­rin från Fe­nix Be­grav­nings­by­rå sva­rar på lä­sar­nas frå­gor! Har du en? Mej­la: fa­milj@di­rekt­press.se

Min dot­ter och hen­nes sam­bo ha­de ett ge­men­samt lån. De ha­de gjort en de­al via sms om hur lå­net skul­le be­ta­las var­je må­nad. Man­nen skul­le stå för de prak­tis­ka må­nat­li­ga in­be­tal­ning­ar­na och min dot­ter skul­le swisha över hal­va be­lop­pet till ho­nom. Men ef­ter hen­nes förs­ta in­be­tal­ning be­höll han peng­ar­na och väg­ra­de be­ta­la må­nads­a­vin.

För att hjäl­pa min dot­ter från pro­blem gav jag man­nen ett för­mån­ligt er­bju­dan­de via mejl. Jag er­bjöd mig att lö­sa he­la lå­net och att han rän­te­fritt skul­le få de­la upp sin del av skul­den och be­ta­la mig må­nads­vis un­der fem år. Han ac­cep­te­ra­de er­bju­dan­det via mejl. All mejl­kon­ver­sa­tion finns spa­rad.

Det var bråt­tom att be­ta­la in lå­net för att und­vi­ka ex­tra av­gif­ter, så jag lös­te det och skrev ett skul­debrev till ho­nom. Men då väg­ra­de han plöts­ligt och tyck­te att jag fick skyl­la mig själv, som löst lå­net in­nan han skri­vit på skul­debre­vet. Vi ha­de ald­rig kom­mit över­ens om nå­got skul­debrev, ba­ra som för­slag för att hål­la ord­ning på över­ens­kom­mel­sen. Min frå­ga är nu helt kort: Vad kan jag gö­ra? Är jag blåst på mi­na peng­ar?

Tack för din frå­ga, jag är led­sen att lä­sa om din si­tu­a­tion. Jag ar­be­tar med eko­no­misk fa­mil­je­rätt och in­te främst tvis­ter av den­na na­tur, så jag rå­der dig att även pra­ta med en ju­rist mer in­satt i den­na typ av frå­gor. Men jag ska för­sö­ka ge dig ett un­ge­fär­ligt svar.

Du kan an­sö­ka hos Kro­no­fog­den om be­tal­nings­före­läg­gan­de. Kro­no­fog­den skic­kar då ett fö­re­läg­gan­de till din dot­ters fö­re det­ta sam­bo. Om han be­stri­der kra­vet be­hö­ver du ta ställ­ning till om du vill dri­va ären­det vi­da­re till dom­stol. En dom­stols­pro­cess kan even­tu­ellt in­ne­bä­ra sto­ra kost­na­der be­ro­en­de på vad do­men blir. Du bör där­för kon­tak­ta en ju­rist för att se vil­ka möj­lig­he­ter du an­ses ha att få di­na peng­ar till­ba­ka. Ett un­der­teck­nat skul­debrev ha­de va­rit ett starkt be­vis till din för­del. En mejl­kon­ver­sa­tion kan even­tu­ellt ock­så an­ses va­ra till­räck­ligt, men det kan jag själv ty­värr in­te sva­ra på mer i de­talj.

Jag hop­pas att du får den hjälp du be­hö­ver.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.