”Vem lang­ar sprit till ton­å­ring­ar­na?”

Mitt i Danderyd - - SIDAN 1 - Arg ton­års­för­äl­der

Al­ko­hol och våld häng­er ihop. Vem lang­ar sprit till ton­å­ring­ar­na i kom­mu­nen? För­äld­rar?

Ing­et nytt fe­no­men men nya ge­ne­ra­tio­ner för­äld­rar be­hö­ver bli mer med­vet­na! Vi vill in­te ha fler miss­han­dels­fall. Vi ska hål­la koll på vå­ra ung­do­mar! Po­li­sen har fullt upp och pri­o­ri­te­rar in­te att ja­ga lang­a­re el­ler be­ru­sa­de ton­å­ring­ar. Men vi kans­ke kan hjäl­pas åt ge­nom att pra­ta med varand­ra. Vad gör din ton­å­ring på kväl­lar­na? Dric­ker? Var­i­från kom­mer al­ko­ho­len? Är det myc­ket fyl­la?

”79 pro­cent av al­la ton­års­för­äld­rar tror att det är van­ligt att ung­do­mar un­der 18 år dric­ker al­ko­hol. En­dast 9 pro­cent tror att det är van­ligt att de­ras eg­na ton­å­ring­ar gör det.” (Källa: IQ/Norstat 2017)

Vak­na, för­äld­rar!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.