Nya pla­nen mot över­sväm­ning­ar

Mitt i Danderyd - - SIDAN 1 - An­ton Kyhl­bäck

Dan­de­ryd har haft åter­kom­man­de pro­blem med över­sväm­ning­ar. Nu pla­ne­rar kom­mu­nen att by­ta ut al­la pump­sta­tio­ner för att mins­ka pro­ble­men.

Nu ska pro­ble­men med över­sväm­ning­ar i Dan­de­ryd mins­ka. Al­la pump­sta­tio­ner i kom­mu­nen be­hö­ver by­tas ut – vis­sa är över 70 år gam­la.

Över­sväm­ning­ar i Dan­de­ryd har va­rit ett åter­kom­man­de pro­blem. En or­sak är att brun­nar­na i kom­mu­nen snabbt fyllts med vat­ten när det är sky­fall.

Nu ber tek­nis­ka kon­to­ret om 55 mil­jo­ner kro­nor för att re­no­ve­ra pump­sta­tio­ner­na, så att vatt­net ska kun­na pum­pas snab­ba­re – och mins­ka över­sväm­ning­ar.

– Det är ny tek­nik som är bra ur fle­ra syn­punk­ter, för mil­jön men det är även en ener­gi­frå­ga. Det kom­mer att mins­ka brädd­ning­ar, och är mer eko­no­miskt i läng­den, sä­ger Pe­ter Walh, VA-in­gen­jör och pro­jekt­le­da­re för re­no­ve­ring­ar­na.

Re­no­ve­ring­ar un­der två år

För­ra året bör­ja­de ett ar­be­te med att un­der­sö­ka mar­ken kring pump­sta­tio­ner­na. Om kom­mun­full­mäk­ti­ge sä­ger ja vän­tas tio pump­sta­tio­ner by­tas ut un­der en tvåårs­pe­ri­od, med start i mel­lan­da­gar­na.

Först ut är fem av de störs­ta pump­sta­tio­ner­na i Djurs­holms­om­rå­det.

– Många är från 1950-ta­let där livs­läng­den se­dan länge har pas­se­rat, sä­ger Pe­ter Wahl.

Han me­nar att re­no­ve­ring­ar­na be­hövs av fle­ra or­sa­ker. Bland an­nat mil­jökrav från Svenskt vat­ten och av­loppsre­nings­ver­ket Käp­pa­la­för­bun­det.

Pum­par­na pra­tar

Ef­ter pump­by­tet ska bland an­nat lä­ke­me­dels­res­ter och and­ra ke­mi­ka­li­er kun­na mä­tas på ett bätt­re sätt, sä­ger Pe­ter Wahl.

– De kom­mer kun­na pra­ta med varand­ra, för att pum­pa bätt­re, och det kom­mer även i läng­den mins­ka så­dant som kos­tar. Ex­em­pel­vis när det sker brädd­ning­ar, sä­ger han.

FOTO: MIKAEL ANDERSSON

SKY­FALL. Dan­de­ryd har haft åter­kom­man­de pro­blem med över­sväm­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.