Mitt i fi­ra­de med lä­sa­re: Ni vill lä­sa mer om sko­lor­na

Mitt i Danderyd - - HEJ DANDERYD · TIPSA OSS! -

För­ra hel­gen kom det förs­ta num­ret av nya Mitt i från tryc­ke­ri­et och ut till över en mil­jon hus­håll i Stock­holms län.

Re­por­ter An­ton Kyhl­bäck och säl­ja­re Jan Berg­ström fi­ra­de det med att träf­fa Mitt i Dan­de­ryds lä­sa­re i Mör­by cent­rum och Djurs­holm.

Två tid­ning­ar blev för­ra vec­kan en. De ti­di­ga­re kon­kur­re­ran­de tid­nings­kon­cer­ner­na Di­rekt­press och Mitt i har sla­gits sam­man och för­ra vec­kan kom pre­miär­num­ret ut un­der det igen­känn­ba­ra nam­net Mitt i.

Utrus­ta­de med goodie bags, en tra­ve tid­ning­ar och ett gra­tis­tid­nings­quiz tog sig tid­ning­ens med­ar­be­ta­re sig ut till al­la si­na om­rå­den för­ra fre­da­gen, bland an­nat stod vi i Mör­by cent­rum i Dan­de­ryd.

För­u­tom gla­da barn, som fick gra­tis läsk och chips, blev det sam­tal med lä­sa­re som bland an­nat vill ha mer lokala ny­he­ter om kom­mun­po­li­ti­ken, sko­lor­na i Dan­de­ryd och frågan om trygg­het.

En ny­het som många har re­a­ge­rat på är att tid­ning­en in­te läng­re kom­mer ut på tis­da­gar. Mitt i är se­dan för­ra vec­kan en helg­tid­ning som de­las ut till al­la hus­håll un­der hel­gen, och många som stan­na­de till för att pra­ta vil­le för­säk­ra sig om att de även fram­ö­ver kom­mer att få tid­ning­en.

Och för att Mitt i Dan­de­ryd ska bli så lo­kalt som bå­de lä­sar­na och re­dak­tio­nen vill så be­hö­ver vi även fram­ö­ver er hjälp med ny­hets­tips!

UT­DEL­NING. Re­por­ter An­ton Kyhl­bäck sträc­ker över ett quiz till lä­sa­ren Ma­rio. I fre­dags var det pre­miär för Mitt i och Di­rekt­press förs­ta ge­men­sam­ma num­mer, un­der nam­net Mitt i.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.