Spring i mörk­ret för att räd­da Got­ham

MOTION. På med pann­lam­pan och följ re­flex­er­na i sko­gen

Mitt i Danderyd - - NYHETER · NORRORT - JÄRVAFÄLTE­T To­mas Stark 070-6025483 to­mas.stark@mit­ti.se

Vill du ha en ut­ma­nan­de ak­ti­vi­tet i sko­gen för sto­ra och små?

Kol­la då in den även­tyr­li­ga re­flex­ba­nan som nå­gon har ska­pat på Järvafälte­t.

Utö­ver pann­lam­pa be­hövs ba­ra skor med bra grepp och in­te allt­för oöm­ma klä­der – res­ten lö­ser sig med hjälp av in­struk­tio­ner som finns på ba­nans start- och mål­punkt vid den gam­la skjut­ba­nan någ­ra hund­ra me­ter sö­der om Bögs gård.

Kal­lar på Lä­der­lap­pen

Re­flex­ba­nor finns på fle­ra håll i nor­rort, men den som nå­gon har ska­pat på Järvafälte­t

är onek­li­gen nå­got ext­ra.

Spring­er du med GPS­kloc­ka el­ler app så ser du att spå­ret bil­dar Bat­mansym­bo­len.

Sto­ryn är att The Ridd­ler har kid­nap­pat borg­mäs­ta­ren och nu be­hö­ver Bat­man din hjälp att räd­da Got­ham Ci­ty.

Ge­nom att ge jär­net i spå­ret på The Ridd­lers re­flex­ba­na får du fram Bat­mansym­bo­len, den som syns på him­len när Bat­man mås­te ryc­ka in, och kal­lar på su­per­hjäl­ten. Du kan scan­na QR-ko­den på plats vid må­let och se om du lyc­ka­des.

Ba­nan är 2,8 kilo­me­ter lång och går över stock och sten i sko­gen sö­der om Bögs gård, ner mot Hans­ta na­tur­re­ser­vat.

Mås­te va­ra mörkt

På tors­dag­kväl­lar träf­fas lö­pa­re för att springa ba­nan till­sam­mans – sök på The Ridd­lers re­flex­ba­na på Fa­ce­book för mer in­for­ma­tion – men det går att springa ba­nan när som helst.

För­ut­sätt­ning­en är för­stås att det är mörkt, an­nars syns in­te re­flex­er­na.

Ba­nan på Järvafälte­t är onek­li­gen nå­got ext­ra.

BATMANS HJÄLTAR. Här är någ­ra av lö­par­na som var på plats och sprang re­flex­ba­nan på tors­dags­kväl­len i förr­för­ra vec­kan.

KALLA PÅ BAT­MAN. Start och mål, och in­struk­tio­ner, finns vid den gam­la skjut­ba­nan.

FOTO: PRIVAT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.