”Som vil­ket bygg­jobb som helst fast med hög­re dis­kre­tion”. Det sä­ger Jens Pe­ter­sen som byg­ger så kal­la­de ”pa­nic rooms” för ri­ka och kän­da. Ef­ter­frå­gan på de säk­ra rum­men ökar.

Stärk­ta väg­gar

Danderyds Nyheter - - Danderyd - Mim­mi Ep­ste­in 073-600 69 10 mim­mi.ep­ste­[email protected]­rekt­press.se

Fler och fler i stan in­stal­le­rar ”pa­nic rooms”, spe­ci­al­bygg­da rum i lä­gen­he­ter och hus som är svå­ra för in­kräk­ta­re att for­ce­ra. Det upp­ger fle­ra per­son som job­bar in­om sä­ker­hets­bran­schen.

Tho­mas Lof­tén på sä­ker­hets­fö­re­ta­get MilSec be­rät­tar om hur man ar­be­tar för att stär­ka skal­skyd­den i hem­men.

– Vi gör of­ta en ligh­ta­re för­stärk­ning av ska­let till en bo­stad, ser över al­la lås och föns­ter till ex­em­pel, så att kun­den kan läg­ga peng­ar­na på det säk­ra rum­met där man kan lå­sa in sig. En sä­ker dörr är en del av det säk­ra rum­met men vi job­bar till ex­em­pel även med oli­ka typ av tek­nik. Allt från att säk­ra rum­met från knock out-ga­ser, till ka­me­ror i bo­sta­den för att de bo­en­de ska kun­na se vad som på­går ut­an­för det säk­ra rum­met och di­ri­ge­ra rätt hjälp.

Har stark hot­bild

Jens Pe­ter­sen ar­be­tar med att byg­ga pa­nik­rum. Han be­rät­tar att ef­ter­frå­gan på hans tjäns­ter ökar, in­te säl­lan från folk som har en stark hot­bild mot sig.

– Det är per­so­ner som är väl­digt ri­ka el­ler har ett stort me­di­alt ut­rym­me. Van­li­gast är att man gör sov­rum­met sä­kert. An­led­ning­en till det är att om ett an­grepp mot en per­son in­träf­far så sker det tro­ligt­vis nat­te­tid då folk är hem­ma, sä­ger Jens Pe­ter­sen som me­nar att det finns en väl­digt ro­man­ti­se­rad bild av de väl­in­red­da skydds­rum­men.

– Många har sett fil­men ”Pa­nic room” och as­so­ci­e­rar till ett häf­tigt skydds­rum som det är omöj­ligt att ta sig in i. Jag kom­mer sä­kert att gö­ra många be­svik­na, men så ser det in­te ut i verk­lig­he­ten, sä­ger han.

Ska in­te sy­nas

Fak­tum är att det of­ta in­te ens går att se att ett rum är ett pa­nic room.

– Det är i de fles­ta fall ett van­ligt rum, fast med en ex­tra sä­ker dörr och kraf­ti­ga­re föns­ter. Det är ing­en som vill skyl­ta med att man har ett så­dant rum, det ska lik­som in­te sy­nas, sä­ger Jens Pe­ter­sen.

In­tres­set för att byg­ga säk­ra rum dök först upp i sam­band med att Si­ba- che­fen Fa­bi­an Bengts­son kid­nap­pa­des 2005. Då in­stal­le­ra­des of­ta en hem­lig fast te­le­fon i rum­men, men det fö­re­kom­mer säl­lan i dag.

– De fles­ta har ju si­na mo­bil­te­le­fo­ner på natt­duks­bor­det. Det man of­tast ut­rus­tar rum­men med är pet­flas­kor med vat­ten, för­bands­lå­da och någon­ting som kan upp­ta bar­nens upp­märk­sam­het. Allt för att und­vi­ka pa­nik. Bor man till ex­em­pel i Va­sas­tan el­ler på Ös­ter­malm så är in­sats­ti­den väl­digt kort. Bor man där­e­mot längst ut på Värm­dö kan man be­hö­va sit­ta en läng­re tid in­nan po­lis är på plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.