M: ” Trygg­he­ten på vå­ra akut­sjuk­hus mås­te öka”

Danderyds Nyheter - - Tyck Om! - Akut­sjuk­vårds­lands­tings­råd Stock­holms Läns Lands­ting Pe­ter Car­pe­lan (M) per­so­nal­lands­tings­råd Stock­holms Läns Lands­ting

Sö­der­sjuk­hu­set lå­ser dör­rar­na till sin akut­mot­tag­ning på grund av hot och våld. An­ställ­da kom­mer att an­vän­da pas­ser­kort, och pa­ti­en­ter som sö­ker vård kom­mer att släp­pas in via kas­san. Det­ta för att sä­ker­stäl­la en trygg mil­jö för pa­ti­en­ter och med­ar­be­ta­re.

Mo­de­ra­ter­na ser myc­ket all­var­ligt på den se­nas­te ti­dens ut­veck­ling. Aku­ten ska va­ra en trygg och sä­ker plats för al­la. Nå­got som pe­kar på be­ho­vet av åt­gär­der är att sjuk­skriv­ning­ar­na bland de an­ställ­da på Sö­der­sjuk­hu­set har ökat de se­nas­te fem åren. Där­för vid­tar man nu des­sa nya ru­ti­ner.

har Mo­de­ra­ter­na i Stock­holms läns lands­ting ini­ti­e­rat en över­syn av al­la akut­mot­tag­ning­ar i Stock­holms län. Det­ta för en ökad kun­skap om hur hot­bil­den och vålds­si­tu­a­tio­nen ser ut mot med­ar­be­ta­re och pa­ti­en­ter i vå­ra verk­sam­he­ter. Dä­ri­ge­nom kan vi vid­ta de åt­gär­der som krävs för att sä­ker­stäl­la en god och trygg ar­bets­mil­jö på vå­ra akut­mot­tag­ning­ar, samt ga­ran­te­ra att per­so­na­len får ar­be­ta med det de fak­tiskt är ut­bil­da­de till – att ta hand om sju­ka pa­ti­en­ter.

en oro­an­de trend över he­la lan­det där hot och våld mot vård­per­so­nal blir allt van­li­ga­re. För att mot­ver­ka den­na ut­veck­ling och mins­ka ris­ken för hot och våld på vå­ra akut­sjuk­hus dri­ver Mo­de­ra­ter­na för­sla­get om att i lag­stift­ning­en in­fö­ra ett nytt brott: våld mot alar­me­rings­per­so­nal.

På så vis ga­ran­te­ras rädd­nings­tjäns­ten så­väl som häl­so- och sjuk­vårdsper- Vem hör vå­gor­na? De väl­di­ga. De som finns där ute, som all­tid har fun­nits där och som all­tid kom­mer att fin­nas där. De som be­vitt­nat sjö­o­dug­li­ga bå­tars kö­lar. De som be­vitt­nat drunk­na­de män­ni­skor. De som spo­lat upp dö­da barn på okän­da strän­der.

Vem hör vå­gor­na? Sä­kert in­te den som sit­ter i ett stort kon­tor i Brys­sel, den vars bils vär­de mot­sva­rar 10 000 flyt­väs­tar. Och som där­till tänker på sin skräd­dar­syd­da ko­stym som vän­tar på att bli häm­tad i Lon­don el­ler Pa­ris.

Vem hör vå­gor­na? Kanske de som bor­de. De som ska väga ett män­ni­sko­liv i för­hål­lan­de till en yt­ter­li­ga­re väl­jar­röst el­ler till­växt­pro­cent. De som ska väga ett män­ni­sko­liv i so­nal ock­så ett star­ka­re straff­rätts­ligt skydd.

Här mås­te nu den S-led­da re­ge­ring­en age­ra. Akut­mot­tag­ning­ar­na är sär­skilt ut­sat­ta när det gäl­ler våld och hot. Att sä­ker­stäl­la en bra ar­bets­mil­jö för vå­ra med­ar­be­ta­re är en grundsten för en fun­ge­ran­de akut­sjuk­vård. Där­för föl­jer vi den här frå­gan nog­grant och pri­o­ri­te­rar trygg­he­ten all­ra främst. för­hål­lan­de till sitt eget sam­ve­te, i den mån de har ett.

Vem hör vå­gor­na? Sä­kert den som sti­ger om­bord i en tra­sig båt. Sä­kert den som sit­ter i fören och hål­ler sitt barn tätt in­till sin barm. Och sä­kert den som sät­ter sitt sista hopp till Gud. Ett hopp om att in­te drunk­na i de väl­di­ga dju­pen.

Dju­pen där man fin­ner män­ni­sko­krop­par som in­te väg­de till­räck­ligt myc­ket i den eu­ro­pe­is­ka hu­ma­nis­tis­ka kal­ky­len. De djup som döl­jer po­li­ti­ker­nas svek. Ett svek som fick tjänst­gö­ra som bö­del för de som lig­ger där på ha­vets bot­ten. De som in­te läng­re hör vå­gor­na.

Ma­rie Ljung­berg Schött (M)

Mel­ker Ga­ray

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.