Okej att kom­mu­nen kö­per ly­or för 15 mil­jo­ner per år

Danderyds Nyheter - - Danderyd - Kevin Wedin

Kom­mun­led­nings­kon­to­ret an­ser att Dan­de­ryd ska få för­vär­va bo­stads­rättslä­gen­he­ter för 15 mil­jo­ner kro­nor var­je år för bo­stads­so­ci­a­la än­da­mål. ”Av­sik­ten är att in­te ut­nytt­ja det i nå­gon stör­re ut­sträck­ning”, sä­ger Ol­le Reichen­berg (M).

Det ska bli enkla­re för Dan­de­ryds kom­mun att för­vär­va lä­gen­he­ter för bo­stads­so­ci­a­la än­da­mål och ny­an­län­da. Un­der se­nas­te mö­tet i kom­mun­sty­rel­sen fast­slogs det att kom­mu­nen kan kom­ma att få nytt­ja 15 mil­jo­ner kro­nor per år till att kö­pa bo­stä­der.

Ären­det har ti­di­ga­re va­rit up­pe för be­slut men åter­re­mit­te­ra­des då po­ten­ti­ell sum­ma in­te var an­gi­ven.

I de­cem­ber ska frå­gan tas upp i kom­mun­full­mäk­ti­ge. Men Ol­le Reichen­berg (M), ord­fö­ran­de i kom­mun­sty­rel­sen, me­nar att kom­mu­nen en­dast kom­mer kö­pa bo­stads­rättslä­gen­he­ter om det är nöd­fall.

– Det här är en möj­lig­het som vi får om det är en akut si­tu­a­tion, av­sik­ten är in­te att ut­nytt­ja det i nå­gon stör­re ut­sträck­ning ut­an vi hop­pas kla­ra det på and­ra sätt, sä­ger han.

Vi­da­re be­rät­tar han att det finns yt­ter­li­ga­re ett tillägg och det är att kom­mu­nen in­te får kö­pa in sig med mer än tio pro­cent i en bo­stads­rätts­för­e­ning.

– Det har att gö­ra med att det finns väl­digt många små bo­stads­rätts­för­e­ning­ar, gam­la vil­lor – och det har fun­nits en oro att kom­mu­nen ska kö­pa där och det här gör att det in­te blir möj­ligt, sä­ger han.

FO­TO: ROLF AN­DERS­SON

NÖDVÄNDIGT. Ol­le Rie­chen­berg (M), ord­fö­ran­de i kom­mun­sty­rel­sen, ser det som ett nödvändigt al­ter­na­tiv att för­vär­va bo­stä­der om si­tu­a­tio­nen blir akut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.