Fus­ka in­te med elen i jul

13 av 17 jul­be­lys­ning­ar har el­sä­ker­hets­bris­ter, det vi­sar för­ra ju­lens un­der­sök­ning av el­pro­duk­ter från El­sä­ker­hets­ver­ket. Men du kan säk­ra din be­lys­ning ge­nom att kö­pa från af­fä­rer där per­so­na­len vet vad de säl­jer.

Danderyds Nyheter - - Hemma - Text: Eri­ka Lin­dén Jans­son

Var­je år fylls bu­ti­ker­na av be­lys­ning, blin­kan­de ma­ka­pä­rer och el­ljus, och li­ka of­ta tes­tar El­sä­ker­hets­ver­ket hur det står till med el­sä­ker­he­ten. För två år se­dan fick hälf­ten av de tes­ta­de pro­duk­ter­na an­märk­ning­ar av nå­got slag och fle­ra fick för­sälj­nings­för­bud.

För­ra året tes­ta­des 17 oli­ka jul­pro­duk­ter, och i 13 av dem hit­ta­des bris­ter. An­märk­ning­en kun­de bland an­nat be­ro på att det sak­na­des viss in­for­ma­tion i bruks­an­vis­ning­en, vil­ket kan ska­pa en risk för att slad­dar­na kan mon­te­ras på ett fel­ak­tigt sätt, samt att vat­ten kan tränga in un­der trans­for­ma­torns höl­je och att den kan spric­ka om den ut­sätts för me­ka­nisk på­frest­ning.

– Det är vik­tigt att va­ra en med­ve­ten kon­su­ment, in­te minst i ju­le­ti­der då jul­be­lys­ning of­ta säljs till­fäl­ligt i bu­ti­ker som nor­malt in­te säl­jer el­pry­lar, sä­ger Mar­ga­re­ta Will­bergh, in­spek­tör vid El­sä­ker­hets­ver­ket.

Se upp med upp­lys­ta fi­gu­rer

Upp­lys­ta fi­gu­rer blir allt van­li­ga­re när man julpyn­tar – bå­de in­om­hus och i träd­går­den. Of­ta bju­der el­pro­duk­ter­na in barn till lek, i form av roliga re­nar, tom­tar, ping­vi­ner och snö­gub­bar.

– Det finns en sär­skild stan­dard för den­na typ av pro­duk­ter ef­tersom de in­bju­der till lek. Den pro­dukt som vi tes­ta­de för­ra året ha­de en för lång sladd. In­te nå­gon di­rekt el­fa­ra, men en stryp­nings­risk, fort­sät­ter Mar­ga­re­ta Will­bergh.

År­li­ga tes­ter ger re­sul­tat

Drygt hälf­ten av pro­duk­ter­na som El­sä­ker­hets­ver­ket tes­ta­de för­ra året var ut­om­hus­pro­duk­ter, köp­ta hos sto­ra åter­för­säl­ja­re och till­ver­ka­de av kän­da va­ru­mär­ken. Ett av syf­te­na med den sär­skil­da mark­nads­kon­trol­len vid jul är att se hur bra till­ver­ka­re, im­por­tö­rer och åter­för­säl­ja­re är på att föl­ja de krav som finns.

– Vi ser att vå­ra år­li­ga tes­ter av jul­be­lys­ning ger ett visst re­sul­tat, av­slu­tar Mar­ga­re­ta Will­bergh. De bris­ter­na som vi kon­sta­te­ra­de för två år se­dan såg vi in­te för­ra året. För­hopp­ning­en är att till­ver­ka­re an­sträng­er sig allt mer för att föl­ja de reg­ler som gäl­ler.

FO­TO: LAGERHAUS

TÄNK EF­TER FÖ­RE. Var en med­ve­ten kon­su­ment när du hand­lar el­pro­duk­ter i jul.

FO­TO: GRANIT

IN­TE ATT LEKA MED. Tänk på att även ljussling­or är elekt­ris­ka. Pla­ce­ra dem in­te nä­ra lät­tan­tänd­li­ga ma­te­ri­al.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.