Konstgräs spri­der mikro­plast

Danderyds Nyheter - - Tyck Om! - Pe­ter Ast­hamn

Vi är många som oro­as över sprid­ning­en av plast och mikro­plast i na­tu­ren. Men en blind fläck för egen del har fram till ny­li­gen va­rit de störs­ta käl­lor­na till mikro­plast. En rap­port från i vå­ras blev en ögo­n­öpp­na­re. Svens­ka Mil­jö­in­sti­tu­tet pre­sen­te­ra­de då, på upp­drag av Na­tur­vårds­ver­ket, en ge­nom­gång av käl­lor och sprid­nings­vä­gar för mikro­plast.

Den störs­ta käl­lan vi­sa­de sig va­ra tra­fi­ken (sli­tage av däck och väg­ba­nor). Näst störst var sprid­ning­en från konst­gräs­pla­ner. Att konstgräs spri­der mikro­plast känns kanske ovän­tat. Be­sö­ker du en konst­gräs­plan och ser de små gra­nu­lat­bi­tar­na av gum­mi som täc­ker he­la pla­nen blir nog an­ta­gan­det me­ra rim- ligt. In­te minst vid en på­min­nel­se om att des­sa gum­mi­gra­nu­lat (van­li­gen ba­se­ra­de på rå­ol­ja) år­li­gen be­hö­ver fyl­las på. Of­ta med 5-10 ton nytt gra­nu­lat på en van­lig fot­bolls­plan.

Mikro­plast är fin­för­de­la­de

plast­par­tik­lar. Ge­nom dess svamplik­nan­de egen­ska­per bin­der de and­ra mil­jö­gif­ter till sig och blir än mer skad­li­ga än de är i sig själ­va. På grund av sin stor­lek miss­tas de för mat och kom­mer då in i nä­rings­ked­jan. Där spri­der de höga hal­ter av gif­ter till fi skar, fåg­lar och and­ra djur – likt män­ni­skor. Ett ge­ne­rellt pro­blem med plast är att även om det sön­der­de­las och blir mikro­plast så bryts det in­te ner som ett ba­nan­skal ut­an blir ba­ra mind­re.

Ma­te­ri­a­len från konst­gräs­pla­nen spri­der in­te ba­ra mikro­plast. De miss­tänks även ska­da häl­san för dem som ar­be­tar med ma­te­ri­a­let och i viss mån för dem som id­rot­tar på det. Det­ta be­ror bland an­nat på far­li­ga me­tal­ler, ke­mi­ka­li­er och par­tik­lar som kan läc­ka ut från konst­grä­set.

Ar­bets- och mil­jö­me­di­cin vid Lin­kö­pings uni­ver­si­tets­sjuk­hus pub­li­ce­ra­de hös­ten 2015 en god sam­man­ställ­ning av oli­ka forsk­nings­re­sul­tat på om­rå­det där de på­ta­lar många risk­fak­to­rer med konstgräs.

FO­TO: ANDERS EKSTRÖM

KONSTGRÄS. Allt mer po­pu­lärt un­der­lag som får kon­se­kven­ser för mil­jön, me­nar in­sän­da­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.