Kent-lå­tar non stop un­der guds­tjänst i Dan­de­ryds kyr­ka

Lå­tar som ”För­lå­tel­sen” och ”Ut­an di­na an­de­tag” är po­pu­lä­ra Kent-tit­lar. Nu på sön­dag blir det an­norlun­da guds­tjänst i Dan­de­ryd kyr­ka – ba­ra Kent. ISTÄLLET FÖR PSALM. Pop­ban­det blir guds­tjänst­te­ma

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Kevin Wedin 073-600 69 38 [email protected]­rekt­press.se

Ett av Sve­ri­ges störs­ta band ge­nom ti­der­na, Kent, är i full gång med sin av­skedstur­né som av­slu­tas näs­ta vec­ka på Te­le2 Are­na i Stock­holm. Men dess­förin­nan ska de­ras mu­sik hit­ta hem till Dan­de­ryds kyr­ka.

Jen­nie Wall är präst i Dan­de­ryds för­sam­ling och var den som tog ini­ti­a­tiv till den an­norlun­da guds­tjäns­ten.

– Jag tyc­ker om Kent och vi skul­le ha en guds­tjänst med ett te­ma men viss­te in­te vil­ket. Och jag tyc­ker att de har väl­digt in­tres­san­ta tex­ter ur ett ex­i­sten­ti­ellt per­spek­tiv, de tar upp livs­frå­gor på ett djupt och bra sätt, sä­ger hon.

Kloc­kan el­va på för­mid­da­gen drar guds­tjäns­ten igång. Psal­mer och vis­sa mo­ment som in­går i en tra­di­tio­nell guds­tjänst kom­mer att by­tas ut mot Kent-lå­tar, som dels kom­mer fram­fö­ras av so­lis­ter men ock­så ge­nom allsång.

Bib­lis­ka re­fe­ren­ser

För­u­tom att de hop­pas att de trog­na be­sö­kar­na ska kom­ma så vill de även loc­ka män­ni­skor som van­ligt­vis in­te går till kyr­kan

– I män­ni­skan finns det ett be­hov att re­flek­te­ra över li­vet, och det här är ett sätt att mö­ta det be­ho­vet på ett mer na­tur­ligt sätt för nå­gon som in­te är van vid att gå till kyr­kan, sä­ger Jen­nie Wall och fort­sät­ter:

– Jag tyc­ker in­te man kan sä­ga vad som är kyrk­ligt och in­te kyrk­ligt, de kanske in­te skul­le de­fi­ni­e­ra sin mu­sik som kyrk­lig. Men språ­ket i tex­ter­na är sam­ma språk som kyr­kan an­vän­der – de an­vän­der be­grepp som ”för­so­ning” och ” synd” – kan man bi­beln så finns det många bib­lis­ka re­fe­ren­ser

Kan du näm­na någ­ra lå­tar som kom­mer?

– ”Ut­an di­na an­de­tag”, det är väl den mest kän­da lå­ten som an­vänds på kon­fir­ma­tio­ner och dop. ” För­lå­tel­sen” och ”Allt tar sin tid” och ett gäng lå­tar till.

De kanske in­te skul­le de­fi­ni­e­ra sin mu­sik som kyrk­lig. Men språ­ket i tex­ter­na är sam­ma språk som kyr­kan an­vän­der.

F O T O : R O L F A N D E R S O N

EN HELT NY KARRIÄR? Joc­ke Berg och hans band­kol­le­gor läg­ger Kent på hyl­lan. Dan­de­ryd tar in Kent i kyr­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.