De fick in­te plats när Sam skul­le fö­das

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Kevin Wedin Lot­ten En­bgom He­ge Hell­ström.

För­äld­rar oro­ar sig över att in­te få fö­da på det sjuk­hus där de bli­vit lis­ta­de – sam­ti­digt me­nar lands­ting­et att möd­ra­vård­cen­tra­ler­na bris­ter i sitt upp­drag. ”Jag upp­le­ver att vi haft den enkla­re än vis­sa and­ra”, sä­ger Dan­de­ryds barn­mors­ke­chef.

31- åri­ga Ma­lin vän­ta­de i som­ras på att fö­da sitt förs­ta barn. Un­der he­la gra­vi­di­te­ten var hon jät­te­o­ro­lig för att in­te få plats på BB i Dan­de­ryd.

– Ef­tersom det in­te är bra för bar­net med oro och ång­est blev jag oro­lig över att va­ra oro­lig, sä­ger Ma­lin.

Det skul­le vi­sa sig att oron var be­fo­gad. Hon gick över ti­den 16 da­gar och skul­le se­dan sät­tas igång. Men sjuk­hu­set blev in­te Dan­de­ryd - i stäl­let blev hon skic­kad till Sö­der­täl­je där hon föd­de so­nen Sam.

Ma­lin är in­te en­sam om att kän­na oro, hon har pra­tat med många and­ra som känt lik­nan­de oro. En av dem är Jen­nie Ha­ge­lin, som i som­ras föd­de dot­tern Al­va.

– Det var många som fick åka nå­gon an­nan­stans i som­ras när jag skul­le fö­da. Min lä­ka­re på spe­ci­a­list­möd­ra­vår­den ha­de skri­vit i min jour­nal att de in­te fick skic­ka iväg mig, men är det fullt så är det, sä­ger hon.

– Jag var väl mest oro­lig för att bli ivägskic­kad långt, till Uppsa­la, Eskilstu­na el­ler Sö­der­täl­je. Men att åka till KS el­ler SÖS är ju ing­en stör­re om­väg.

Ojämn för­del­ning

El­la Boh­lin (KD), lands­tings­råd, me­nar att det i dags­lä­get finns en ojämn för­del­ning mel­lan lä­nets för­loss­nings­kli­ni­ker och att möd­ra­vårds­en­he­ter­na har brustit.

– Möd­ra­vårds­en­he­ter­na ska gui­da vart i lä­net som det finns plats, men det har in­te ef­ter­levts och istället har de fort­satt att skri­va in kvin­nor på för­loss­nings­kli­ni­ker där det, en­ligt pro­gno­sen, är fullt, sa hon till Dan­de­ryds Ny­he­ter ti­di­ga­re.

Men på Dan­de­ryds barn­mors­ke­mot­tag­ning upp­le­ver man att si­tu­a­tio­nen har fun­ge­rat bra.

– Jag upp­le­ver att vi haft det enkla­re än vis­sa and­ra mot­tag­ning­ar, sä­ger So­fie Låft­man, barn­mors­ke­chef på Dan­de­ryds barn­mors­ke­mot­tag­ning. Det är all­tid trå­kigt om man in­te får fö­da där man vill. Det vi kan gö­ra är att föl­ja list­nings­reg­ler­na så att kvin­nor­na ska kän­na sig tryg­ga i att få plats på det sjuk­hu­set som de öns­kar.

I för­ra vec­kan skrev vi om att barn­mors­kor på för­loss­ning­en på Dan­de­ryds sjuk­hus ut­sätts för hot av an­hö­ri­ga när det in­te finns plats på sjuk­hu­set. I de­cem­ber vän­tas 63 bli­van­de mam­mor, som är in­skriv­na på Dan­de­ryds barn­mors­ke­mot­tag­ning, fö­da.

– De som går hos oss är i störs­ta ut­sträck­ning bo­en­de i Nor­rort, var­för det fal­ler sig na­tur­ligt att väl­ja ett av sjuk­hu­sen som lig­ger norr om Stock­holm.

Ka­pa­ci­tet finns

Även om ka­pa­ci­te­ten finns, bå­de på Dan­de­ryds sjuk­hus och BB Stock­holm, är plat­ser­na få­ta­li­ga.

– Ka­pa­ci­te­ten för Dan­de­ryds för­loss­ning lig­ger hög­re än så, är det en na­tur­lig sprid­ning över da­gar och dygn så bor­de det fun­ge­ra, men ef­tersom det hand­lar om akut­sjuk­vård så är det all­tid svårt att för­ut­sä­ga, sä­ger Låft­man.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.