FÖRETAGSAMHET PÅ SPRÅNG

App and run­ning! När fy­ra ele­ver på Dan­de­ryds gym­na­si­um skul­le hit­ta ett pro­jekt till ungt fö­re­ta­gan­de in­såg de att många kän­ner otrygg­het un­der löprun­dan – där föd­des idén till en ny app-ge­men­skap.

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Kevin Wedin 0736006938 [email protected]­rekt­press.se

Att gå ut och springa en­sam i mörk­ret är in­te så loc­kan­de för många. Där­för har fy­ra ele­ver från Dan­de­ryds gym­na­si­um ska­pat en ap­pli­ka­tion som ska få fler att trä­na till­sam­mans.

När so­len en­dast är upp cir­ka sex tim­mar per dag så kan det va­ra svårt att taj­ma in löp­tu­rer­na ef­ter dags­lju­set. Och kanske är det in­te li­ka loc­kan­de att be­ge sig ut en­sam i mörk­ret? Det är vad fy­ra ele­ver på Dan­de­ryds gym­na­si­um tänkt på un­der sitt pro­jekt i ungt fö­re­ta­gan­de när de har ska­pat te­le­fonap­pli­ka­tio­nen To­get­her Acti­ve.

– Idén föd­des ge­nom att min mam­ma vil­le ut och springa en kväll i spå­ret men kän­de in­te att det var sä­kert, sä­ger Sa­ra Bal­din.

Trygg­het och mo­ti­va­tion

Tan­ken med ap­pli­ka­tio­nen är att sam­man­fö­ra män­ni­skor att trä­na till­sam­mans, bå­de för att kän­na sig tryg­ga­re och för att öka mo­ti­va­tio­nen. Sam­ti­digt som du själv kan ska­pa en ak­ti­vi­tet så att ditt flö­de ser att du ska ut så kan du ock­så se om di­na vän­ner ska ut och springa.

– Du mås­te va­ra an­slu­ten till Fa­ce­book så att det för­svå­ras för folk att ska­pa en fejk­pro­fil. Sen kan du väl­ja om du vill att al­la ska kun­na se din ak­ti­vi­tet el­ler om det ba­ra ska vi­sas för di­na vän­ner, sä­ger Se­basti­an Malm­gren Ström­berg.

I dags­lä­get finns det hund­ra­tals oli­ka trä­nings­pro­gram till te­le­fo­nen som ana­ly­se­rar din trä­ning, mä­ter sträc­kor, hur myc­ket fett du brän­ner och hur fort det går – men det här är nå­got helt an­norlun­da me­nar de.

– Vi har in­te fun­nit nå­got lik­nan­de, sä­ger Mi­ca Lang­els.

– Vi vill in­te kon­kur­re­ra med ap­par som Run Kee­per, vi vill ba­ra för­e­na, sä­ger Ma­de­le­i­ne Sand­berg.

Finns be­hov

Sa­ra Bal­din kän­ner för egen del att det finns ett be­hov av ap­pen. Hon vill kun­na gå ut och springa, oav­sett om det är mörkt el­ler ljust, och lyss­na på mu­sik men kän­ner sig in­te helt sä­ker.

– På som­ma­ren är det okej, men nu spring­er jag säl­lan på kväl­len. Jag kan kän­na mig otrygg, och spring­er jag nu så är det på vägar där det är be­lyst, sä­ger hon.

Ele­ver­na från Dan­de­ryds gym­na­si­um pla­ne­rar att släp­pa sin ap­pli­ka­tion i bör­jan av näs­ta vec­ka och den kom­mer fin­nas till­gäng­lig för al­la Ip­ho­ne-an­vän­da­re.

Vi vill in­te kon­kur­re­ra med ap­par som Run Kee­per, vi vill ba­ra för­e­na.

FO­TO: ROLF AN­DERS­SON

ELE­VER PÅ SPRÅNG. Mi­ca Lang­els, Sa­ra Bal­din, Ma­de­le­i­ne Sand­berg och Se­basti­an Malm­gren lig­ger bakom ap­pen To­get­her Acti­ve.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.