Klap­pat och klart med pys­sel­fan­tas­tens jul­tips

Po­lis­sta­tist, ka­ra­o­ke­ve­te­ran och – proffspyss­la­re. La­gom till ad­vent bjus­sar ener­gi­knip­pet Sei­ja Lind på si­na bäs­ta tips för du ska­par de ul­ti­ma­ta pys­sel­klap­par­na.

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Text: Sop­hie Stig­fur | Fo­to: Ma­ja Brand

Att klip­pa, klist­ra och knå­pa är en ak­ti­vi­tet som vux­na bor­de äg­na sig mer åt. Det me­nar sjuk­pen­sio­nä­ren Sei­ja Lind, som själv pyss­lar så fort hon får chan­sen.

– Det är un­der­bart att för­svin­na in i al­la fär­ger och for­mer, man kom­mer in i en an­nan värld där allt är möj­ligt. För­u­tom den för­lö­san­de psy­ko­lo­gis­ka aspek­ten så är det ock­så bra för min led­gångs­reu­ma­tism att öva fin­mo­to­ris­ka rö­rel­ser. Det är helt en­kelt nyt­tigt för kropp, hjär­na och själ, sä­ger Sei­ja Lind.

Se­dan hon tving­a­des slu­ta job­bet som sjuk­skö­ters­ka på grund av en al­ler­gi, har hon sett till att fyl­la li­vet med gläd­je, rö­rel­se och kre­a­ti­vi­tet. När hon in­te fi­gu­re­rar som hård­kokt snut­sta­tist i nå­gon svensk dec­ka­re, täv­lar i fins­ka mäs­ter­ska­pet i ka­ra­o­ke el­ler dan­sar chacha med sin man Mark­ku Haa­pa­kor­pi – spen­de­rar hon all­ra helst ti­den har­mo­niskt knå­pan­des i sin pys­sel­hör­na.

– Jag har all­tid haft ett be­hov av att ut­tryc­ka mig och hål­la igång. Hjär­nan spin­ner iväg i tu­sen oli­ka idéer he­la ti­den som jag ba­ra mås­te för­verk­li­ga, det är häf­tigt att se hur pass en­kelt sa­ker fak­tiskt kan växa fram.

”By­ter hell­re däck på bi­len”

Jul­sä­song­en är för­stås årets höjd­punkt för en pys­sel­fan­tast som Sei­ja. Men låt dig in­te lu­ras av even­tu­el­la pys­sel­för­do­mar om put­ti­nut­ti­ga virk­ning­ar och snirk­li­ga hand­bro­de­ri­er.

– Nä, usch, jag gil­lar att job­ba med krop­pen, skru­va och spi­ka. Jag by­ter hell­re däck på bi­len än syr en gar­din al­la da­gar i vec­kan, skrat­tar Sei­ja Lind.

ROLIGA TIPS. Knus­sel­fritt, bil­ligt och lust­fyllt. Det är proffspyss­la­ren och Hö­kis­bon Sei­ja Linds re­cept för ett lyc­kat julpys­sel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.