Han vill se att fler öpp­nar si­na hem

VÄL­KOM­NAR NY­AN­LÄN­DA. Lennart Lyn­gå upp­ma­nar till ut­hyr­ning

Danderyds Nyheter - - Danderyd Nyheter -

82-åri­ge Lennart Lyn­gå bor i Ene­by­berg och på oli­ka mö­tes­plat­ser i Nor­rort pra­tar han om hur han vill att fler ska öpp­na upp si­na hem till ny­an­län­da.

– Det finns mas­sor av tom­ma rum i Täby, Dan­de­ryd och Val­len­tu­na, sto­ra hus där en än­ka el­ler änk­ling kanske bor all­de­les själv, sä­ger han.

Har pa­u­sat mot­ta­gan­det

Täby har pa­u­sat sitt flyk­ting­mot­ta­gan­de i brist på bo­stä­der och i Dan­de­ryd har bå­de po­li­ti­ker och tjäns­te­män häv­dat att 2017 kom­mer bli ett tufft år att kla­ra av flyk­ting­mot­ta­gan­det.

– Vi mås­te hjäl­pa till att ska­pa ett ini­ti­a­tiv till att få fler att få upp ögo­nen för att hy­ra ut de­lar av sin bo­stad. Då hjäl­per vi kom­mu­ner­na att hjäl­pa de ny­an­län­da, sä­ger Lennart.

– Jag har ty­värr in­te möj­lig­he­ter­na att gö­ra det­sam­ma, det är omöj­ligt för min del. Men jag vill att var och en av oss som bor här och har möj­lig­het gör det.

För­do­mar ett hin­der

Även om det finns folk i bå­de Täby och Dan­de­ryd som i dag hyr ut de­lar av si­na bo­stä­der för ny­an­län­da så tror Lennart att ka­pa­ci­te­ten är myc­ket stör­re – men att för­ut­fat­ta­de me­ning­ar ska­par hin­der.

– Det finns för­do­mar. Till ex­em­pel för­do­mar om att fle­ra ska va­ra kri­mi­nel­la – det är trå­kigt, sä­ger han.

Lennart po­äng­te­rar ock­så att hy­ra ut ett en del av sin bo­stad in­te ba­ra be­hö­ver va­ra väl­gö­ren­hets­ar­be­te.

– Man kan ju få upp till 10-12 000 kro­nor för att hy­ra ut ett rum, sä­ger han.

Själv age­rar Lennart som en slags men­tor för 53-åri­ge Ay­man Nad­daf, som kom till Sve­ri­ge från Sy­ri­en för två år se­dan.

Får hjälp att stu­de­ra

Ay­man bor på Stay­long Ho­tel i Täby i ett rum till­sam­mans med tre and­ra män. Han prak­ti­se­rar på Lennarts fö­re­tag och får ock­så hjälp med att öv­nings­kö­ra och stu­de­ra te­o­ri.

Ay­man Nad­daf och hans fa­milj har fått up­pe­hålls­till­stånd. Två av hans sö­ner bor i Nor­bergs kom­mun i Väst­man­land och näs­ta vec­ka kom­mer hans fru och de­ras två yng­re barn ef­ter att ha va­rit fast i Tur­ki­et – men var de ska bo vet han än­nu in­te.

FOTO: LOTTEN ENGBOM

MEN­TOR. Lennart Lyn­gå age­rar men­tor för Ay­man Nad­daf som ny­li­gen bör­jat på SFI och får hjälp av Lennart att ta ett svenskt kör­kort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.