I en lo­kal pre­cis in­till Ene­by­bergs kyr­ka träf­fas var­je vec­ka ett 40-tal per­so­ner med helt oli­ka bak­grun­der. Här får ny­an­län­da hjälp med språ­ket och be­kan­tar sig med si­na nya Dan­de­rydsgran­nar.

Danderyds Nyheter - - Danderyd Nyheter - Ke­vin We­din 073-600 69 38 ke­vin.we­[email protected]­rekt­press.se

27-åri­ga Mi­chael har sla­git sig ner vid ett bord. Han kom till Sve­ri­ge för fy­ra må­na­der se­dan och för­sö­ker nu lä­ra sig svens­ka.

– Det är and­ra gång­en som jag är här. Det var en kom­pis som fick mig att kom­ma hit för­ra vec­kan. Jag mås­te lä­ra mig språ­ket, sä­ger han.

Ska bör­ja på SFI

Näs­ta vec­ka ska Mi­chael bör­ja stu­de­ra vid SFI men re­dan nu för­sö­ker han pra­ta så myc­ket svens­ka som möj­ligt – bland an­nat på språk­kafé­et i Ene­by­berg.

– Jag har bott två år i Ita­li­en och lär­de mig språ­ket gans­ka fort och svens­ka känns en­kelt att lä­ra sig. Och jag vet att det är väl­digt vik­tigt när jag ska sö­ka jobb, sä­ger han.

Fi­ka och läx­hjälp

Språk­kafé­et i Ene­by­berg drivs av Dan­de­ryds för­sam­ling via vo­lon­tä­rer som var­je tors­dag kom­mer dit för att hjäl­pa till med läx­or från SFI, ty­da myn­dig­hets­pap­per el­ler helt en­kelt ba­ra ta en kopp kaf­fe och pra­ta av sig.

Stocksunds­bon Eli­sa­bet Carl­berg har va­rit med sen star­ten. Hon tror att kafé­et kan va­ra ett bra till­fäl­le för nya Dan­de­rydsbor att be­kan­ta sig med re­dan eta­ble­ra­de.

– Vi har al­la flyt­tat till nya om­rå­den nå­gon gång och känt oss nya i trak­ten. Det är otro­ligt vik­tigt att få folk att kän­na sig som hem­ma, att de blir igen­kän­da och att man häl­sar på varand­ra, sä­ger hon.

– Här kan nå­gon frå­ga hur man bö­jer ett verb me­dan nå­gon an­nan vill ha hjälp i att kon­tak­ta en myn­dig­het. Även om ett av syf­te­na med kafé­et är att hjäl­pa ny­an­län­da med språ­ket så är vem som helst väl­kom­men. Det bjuds på fi­ka som skänkts från en när­lig­gan­de mat­bu­tik och var­je vec­ka dis­ku­te­ras det kring oli­ka te­man som ger de ny­an­län­da en in­blick i det svens­ka sam­häl­let.

– Vi har dis­ku­te­rat oli­ka svens­ka hög­ti­der och var­för vi fi­rar dem. I dag ska vi pra­ta om Lu­cia och lus­se­bul­lar, sä­ger Ann Ma­ri Nils­son, sam­ti­digt som hon pas­san­de nog stäl­ler fram ett fat med lus­se­kat­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.