Dan­de­ryd får nära­kut – fär­dig näs­ta år

Danderyds Nyheter - - Norrort - Ke­vin We­din 073-600 69 38 ke­vin.we­[email protected]­rekt­press.se

I slu­tet av 2017 är tan­ken att Dan­de­ryd ska ha fått en ny nära­kut som ska av­las­ta sjuk­hu­sets akut­mot­tag­ning. Tan­ken är att pa­ti­en­ter med aku­ta ska­dor ska slip­pa vän­ta li­ka länge där som de får gö­ra på aku­ten.

Ifjol stäng­de lands­ting­et ner Dan­de­ryds lät­ta­kut. Men nu ti­di­ga­re­läggs öpp­nan­det av Dan­de­ryds nära­kut och för­hopp­ning­en är att den nya aku­ten ska va­ra i drift till slu­tet av näs­ta år, 2017.

– Med lät­ta­ku­ten som vi ha­de ti­di­ga­re fanns det en tan­ke att den skul­le las­ta av Dan­de­ryds sjuk­hus akut­mot­tag­ning. Men det vi­sa­de sig att pa­ti­en­ter som kun­de gått till hus­lä­ka­ren i stäl­let gick dit, sä­ger Ma­rie Ljung­berg Schött (M), sjuk­vårds­lands­tings­råd.

Än­nu fler nära­ku­ter

Dan­de­ryds sjuk­hus är in­te den en­da plat­sen för ny nära­kut. På sikt kom­mer Stock­holms län att få to­talt tolv yt­ter­li­ga­re nära­ku­ter.

Vid Dan­de­ryds sjuk­hus, Nya Ka­ro­lins­ka Sol­na, nä­ra Sö­der­sjuk­hu­set och vid Hud­dinge sjuk­hus kom­mer de förs­ta nya nära­ku­ter­na fin­nas.

An­led­ning­en till var­för lands­ting­et byg­ger vid de sto­ra sjuk­hu­sen är för att en­kelt kun­na lot­sa pa­ti­en­ter­na till rätt akut.

Möj­lig­het att slut­be­hand­la

En­ligt Ma­rie Ljung­berg Schött är en av skill­na­der­na mot de ti­di­ga­re lät­ta­ku­ter­na att de ny­bygg­da nära­ku­ter­na ska ha en ka­rak­tär som är när­ma­re de sto­ra akut­mot­tag­ning­ar­na.

– Det ska fin­nas am­bu­lansin­tag, labb, rönt­gen och möj­lig­het att slut­be­hand­la en hel del aku­ta till­stånd, sä­ger hon och tilläg­ger:

– Det är vik­tigt att vi ser till att få rätt pa­ti­en­ter dit - det är in­te me­ning­en att det ska va­ra hus­läkar­pa­ti­en­ter.

Vad kom­mer skill­na­den va­ra mel­lan nära­ku­ten och sjuk­hu­sens akut­mot­tag­ning­ar?

– Det är svå­rig­hets­gra­den i be­hand­ling­en. Har man bru­tit ett ben så kan det va­ra ett en­kelt ben­brott som går att åt­gär­da på en nära­kut - men det kan va­ra kom­pli­ce­rat och be­hö­ver ope­re­ras och då ska man va­ra på akut­sjuk­hu­set, sä­ger Ma­rie Ljung­berg Schött.

Hur ska pa­ti­en­ter ve­ta till vil­ken akut­mot­tag­ning de ska vän­da sig till?

– Då ska man först ringa Vård­gui­den på 1177 och då få råd vart man ska vän­da sig. I fall som krä­ver am­bu­lans har sjuk­skö­ters­kan gjort en me­di­cinsk be­döm­ning och ska se till att pa­ti­en­ten körs dit den får bäs­ta vår­den, sä­ger Ma­rie Ljung­berg Schött och tilläg­ger:

– Man ser ibland vis­sa pa­ti­en­ter, in­te minst äld­re, som får vän­ta väl­digt länge. De kan ha ont och all­var­li­ga men in­te livs­ho­tan­de sjuk­do­mar, då blir de ned­pri­o­ri­te­ra­de - då vill vi hit­ta en gen­väg för just de pa­ti­en­ter­na, ett bra mel­lan­ting

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.