Kom fram sä­kert i helg­tra­fi­ken

Ju­len är en av årets störs­ta re­se­hel­ger, då många tar bi­len för att be­sö­ka fa­milj och vän­ner. Med be­tyd­ligt fler bi­lar än van­ligt på vägar­na, många stres­sa­de bil­fö­ra­re och ett of­ta för­rä­diskt vin­ter­väg­lag kan olyck­li­ga si­tu­a­tio­ner upp­stå.

Danderyds Nyheter - - Stockholm -

kors­ning för att du har bör­jat brom­sa för sent. Brom­sa för­sik­tigt och und­vik att hju­len lå­ser sig.

Ha rätt luft­tryck

Så pa­re­rar du om du får sladd

Om din bil skul­le få sladd är det vik­tigt att du vet hur du ska pa­re­ra. Om bakän­den ex­em­pel­vis sväng­er ut mot väns­ter ska du vri­da rat­ten i sam­ma rikt­ning, men all­tid med för­sik­tig­het. Att pa­re­ra för kraf­tigt kan le­da till en sladd i and­ra rikt­ning­en. An­tisladd­sy­stem hjäl­per del­vis till att re­da ut en kri­tisk si­tu­a­tion, men för­li­ta dig in­te till dem för myc­ket.

Har olyc­kan va­rit fram­me?

Om du skul­le kö­ra i di­ket el­ler rå­ka ut för en olycka på grund av hal­ka, sätt all­tid igång bi­lens var­nings­blin­kers di­rekt. Ta helst på dig en re­flex­väst in­nan du kli­ver ur bi­len, sär­skilt om det är mörkt, snö­ar el­ler är dim­migt. Pla­ce­ra se­dan ut en var­ningstri­ang­el cir­ka 100 me­ter bakom din bil för att upp­märk­sam­ma and­ra tra­fi­kan­ter på olyc­kan. Om du in­te kan ta dig upp ur di­ket själv bör du ringa ef­ter bärg­nings­hjälp.

FOTO: NOKIAN TYRES

FAR­LIGT. Ta det lugnt i helg­tra­fi­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.