80 blir det nya 90

Danderyds Nyheter - - Stockholm -

Tra­fik­ver­ket pla­ne­rar att skyl­ta om 425 mil väg fram till 2025. Mer än två tred­je­de­lar, 305 mil, får sänkt has­tig­hets­gräns och det hand­lar fram­för allt om 90-vägar ut­an mitt­räc­ke, där skyl­tar­na fram­ö­ver ska vi­sa 80 km/tim.

På res­te­ran­de 120 mil blir det istäl­let höjd has­tig­het. På mö­tes­fria vägar med mitt­räc­ke skru­vas grän­sen upp från 90 till 100.

Tra­fik­ver­ket hål­ler fram att tids­för­lus­ter­na blir mar­gi­nel­la och att sä­ker­hets­vins­ten blir stor. Fram till 2025 skul­le an­ta­let tra­fik­dö­da mins­ka med sju per­so­ner per år, en­ligt ver­kets be­räk­ning­ar.

– Vi vill ha ef­fek­ti­va re­sor och trans­por­ter. Men sam­ti­digt kan vi in­te tum­ma på sä­ker­he­ten. På sikt ska en väg ge­ne­rellt sett va­ra mö­tes­fri för att Tra­fik­ver­ket ska sät­ta en hög­re has­tig­het än 80 km/tim, sä­ger Mi­kael Klings­tedt, sam­ord­na­re för has­tig­hets-över­sy­nen på Tra­fik­ver­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.