TÄNK PÅ:

Danderyds Nyheter - - Stockholm - Ak­tiv i kam­pan­jen Noll kol i Vär­tan 2018

Un­der förs­ta hal­van av 2016 har Sve­ri­ges ut­släpp av växt­hus­ga­ser ökat igen. Den störs­ta ök­ning­en står el- och vär­me­ver­ken för. Det är gi­vet­vis helt oac­cep­ta­belt i en tid när värl­den be­hö­ver att ut­släp­pen mins­kar till noll så snart som möj­ligt.

Nu be­hövs det snab­ba åt­gär­der. Då bör vi bör­ja med de enk­la, som till ex­em­pel en snabb­stäng­ning av For­tums kol­kraft­verk i Vär­ta­ham­nen. Kol­kraft­ver­ket har nu er­satts av ett topp­mo­dernt biobränsle­verk som gör kol­kraft­ver­ket onö­digt.

Det är in­te ba­ra är en frå­ga för Stock­holms stad. Via det re­gi­o­na­la fjärr­vär­me­nä­tet är Lidingö, Nor­re­ner­gi och Sö­de­re­ner­gi sam­man­kopp­la­de med Värta­ver­ket. 2015 sva­ra­de fjärr­vär­men från Vär­tan där­i­ge­nom för ut­släpp på om­kring 21 000 ton kol­di­ox­id i krans­kom­mu­ner­nas ut­släpp från fjärr­vär­men. Krans­kom­mu­ner­na bör därför en­ga­ge­ra sig i att kol­kraf­ten av­veck­las så snart som möj­ligt.

Stock­holms stad vill att kol­kraft­ver­ket stängs 2020, men äga­ren For­tum Vär­me hym­lar. Vi be­hö­ver ett folk­ligt tryck som krä­ver snabb­stäng­ning. Det är dags för Ka­rin Vann­gård och kom­mun­led­ning­en att slå nä­ven i bor­det gente­mot For­tum. Du kan hjäl­pa hen­ne ge­nom att stöd­ja kam­pan­jen Noll kol i Vär­tan 2018.

insandare.nor­[email protected]­rekt­press.se In­sän­da­re Dan­de­ryds Ny­he­ter, Box 5290, 102 46 Stock­holm 0730-120 830

Torbjörn Venn­ström Ju kor­ta­re du skri­ver desto stör­re chans att få plats i tidningen. Re­dak­tio­nen re­ser­ve­rar sig rät­ten att kor­ta och gö­ra lät­ta­re änd­ring­ar i in­skic­ka­de tex­ter. Du får va­ra ano­nym om du vill. In­skic­ka­de in­sän­da­re kan kom­ma att...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.