Fritidsgårdarna hål­ler ju­löp­pet

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

Att min­derå­ri­ga ung­do­mar får tag i och dric­ker al­ko­hol är ing­en ny­het. För att fö­re­byg­ga det så träf­fa­des, i mån­dags och tis­dags, Dan­de­ryds fält­team, so­ci­al­tjäns­ten, kyr­kan och fri­tids­en­he­ter­na i Mör­by cent­rum för att fö­re­byg­ga lang­ning.

– Fritidsgårdarna kom­mer ha öp­pet al­la da­gar ut­om rö­da da­gar un­der lo­vet, då kan vi er­bju­da and­ra ak­ti­vi­te­ter än att va­ra ute och fes­ta, det är många som in­te åker bort un­der jul­lo­vet, sä­ger Ma­lin fri­tids­le­da­ren Ma­lin Åker­blom Larsson.

– Det är in­te all­tid de lät­tas­te att få re­da på vad al­la ung­do­mar ska gö­ra un­der hel­ger­na, men vi har ett bra sam­ar­be­te med fält­tea­met och ger dem in­for­ma­tion om vart det är fes­ter och hur de får al­ko­hol, till­läg­ger hon.

ARKIVFOTO: ROFFE AN­DERS­SON

VÄLKOMNAR. Ma­lin Åker­blom Larsson är fri­tids­le­da­re på Pav­ven i Djurs­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.