Dags att sö­ka kul­tursti­pen­di­um

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

Kan du sjunga, skri­va, ska­pa, fo­ta el­ler nå­got an­nat kul­tu­rellt? Då har du går i nå­gon klass, från års­kurs 7 till sista året i gym­na­si­et, möj­lig­het att an­sö­ka om Dan­de­ryds kul­tursti­pen­di­um och be­lö­nas med 50 000 kro­nor.

– De kom­mer bli be­döm­da av en ju­ry och det är ob­li­ga­to­riskt att vi­sa upp det man gör på Dan­deydsgår­den i mars, det blir som en au­di­tion, sä­ger Inger Bark, kul­tur­sek­re­te­ra­re på Dan­de­ryds kom­mun.

En­ligt Inger Bark har del­ta­garan­ta­let skif­tat från år till år.

– För­ra året ha­de vi ba­ra ett 20-tal som an­sök­te, ti­di­ga­re har det of­tast va­rit mel­lan 40-50 sö­kan­de. De som an­sö­ker mås­te an­ting­en va­ra skriv­na i kom­mu­nen el­ler gå i sko­lan här, sä­ger hon.

An­sö­kan sker på Dan­de­ryds kom­mun och stäng­er den 12 mars.

FOTO: DAN­DE­RYDS KOM­MUN

DANDERYDSGÅRDEN. Här ska al­la som an­sö­ker få vi­sa upp sin ta­lang och få chan­sen att vin­na 50 000 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.